admin

About admin

This author admin has created 167 entries.

ดูงานการผลิต Spiral

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน) ไปดูงานการผลิต Spiral เพื่อ. นำมาออกแบบเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตของเหมืองดีบุก ในประเทศเมียนมาร์

ฉีดน้ำไล่ตะกอน เหมืองพม่า

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562  ทีมงานหน้าเหมืองฉีดน้ำไล่ตะกอนออกจากบ่อดักตะกอนเพื่อเพิ่มปริมาณการสำรองน้ำเพื่อให้เพียงพอต่อการขยายกำลังการผลิต

ติดตั้ง spiral separator

วันที่ 26 สค 62 บริษัท ได้ติดตั้ง spiral separator เพื่อเก็บแร่ที่มีขนาดเล็กเท่าแป้งที่หลุดมากับหางแร่จาก Production Process ทำให้สามารถเก็บแร่ที่หลุดออกมาได้มากขึ้นและมีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นจากเดิม ซึ่งจะสามารถเดินเครื่องได้ภายในต้นเดือนกันยายนนี้

ตรวจสอบหมุดเขตประทานบัตรแปลงใหม่

คณะเจ้าหน้าที่รางวัดจาก กพร.เขต ส่วนกลาง ได้เข้าทำการตรวจสอบหมุดเขตประทานบัตรแปลงใหม่เพื่อวางจุด BM “Benchmark” (หมุดหรือแท่นที่มีกำหนดค่าระดับ) ในเขตพื้นที่เหมืองหินจังหวัดสระบุรี  วันที่ 5 กรกฎาคม 2562  ที่ผ่านมา

กิจกรรมโครงการสร้างฝายชะลอน้ำ ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ทางบริษัท ทุ่งคาอาเบอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ชลสิน จำกัด ร่วมกับ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCG ได้ร่วมมือกันจัดกิจกรรมโครงการสร้างฝายชะลอน้ำ ครั้งที่ 2 เพื่อชะลอการไหลของน้ำซึ่งเป็นการกักเก็บตะกอนเอาไว้ไม่ให้ไปทับถมลำน้ำตอนล่าง อันเป็นเป็นวิธีการอนุรักษ์ดินและแหล่งน้ำ ในพื้นที่ หมู่ 4 ตำบลท่าตูม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 

ทดสอบกับแร่แมงกานีส

บริษัทฯ ได้ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำจาก โรงเรียนประชารัฐพัฒนา จ.ปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เพื่อนำมาทดสอบกับแร่แมงกานีส ก่อนการจัดจำหน่ายแร่ให้กับทางหน่วยงานภาครัฐ โดยนำน้ำตัวอย่างที่ได้ทดสอบผ่านกระบวนการ นำไปวิเคราะห์คุณภาพน้ำที่ได้อีกครั้ง

อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry)

เหมืองหิน จังหวัดสระบุรี ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมสัมมนา “การมุ่งสู่อุตสาหกรรมสีเขียว” (Green Industry) เพื่อการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืนในภาคอุตสาหกรรม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ โรงแรมพาร์คอิน จังหวัดสระบุรี

ต้อนรับคณะดูงานจาก มูลนิธิในพระอุปภัมถ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ

เมื่อที่ 2 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.00 น. เจ้าหน้าที่ประจำเหมืองหิน จ.สระบุรี   ได้ต้อนรับคณะอาจารย์ และนักศึกษามูลนิธิในพระอุปภัมถ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) จำนวน 40 คน เพื่อเข้าศึกษาดูงานหน้าเหมืองหิน โดยมีทางเจ้าหน้าที่ประจำเหมืองหิน ได้ให้ข้อมูลเพื่อเป็นประโยชน์ สำหรับแนวทางในการศึกษา

ติดตั้ง Mobile Crusher จ.สระบุรี

เหมืองหิน จ.สระบุรี มีการดำเนินงานติดตั้ง เครื่องโม่หินเคลื่อนที่ (Mobile Crusher) เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตหิน Ballast ให้มาก ตามให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าในตลาด โดยเริ่มมีการติดตั้งและทดสอบเดินเครื่องจักร ไปเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562

อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry)

เหมืองหิน จังหวัดสระบุรี ได้ส่งบุคลากรเข้าอบรมสัมมนา “การมุ่งสู่อุตสาหกรรมสีเขียว” (Green Industry) เพื่อการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ โรงแรมพาร์คอิน จังหวัดสระบุรี