CSR สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า

  • ดำเนินการซ่อมแซมถนนที่สึกหรอ ผุพังจากน้ำหลากและฝนตกหนักในช่วงฤดูฝน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ชุมชนและผู้คนที่สัญจรผ่านไปมาภายในบริเวณเกาะยามอญ สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า
  • จัดบริการรถรับ-ส่งนักเรียนในเกาะยามอญ เนื่องจากช่วงฤดูฝนถนนภายในเกาะมีความสึกหรอค่อนข้างสูง ทำให้เด็กๆเดินทางไปโรงเรียนได้อย่างยากลำบากหรือต้องขาดเรียน  ทางบริษัททุ่งคาฯ จึงได้จัดบริการรถรับ-ส่งนักเรียนเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและเป็นการสนับสนุนให้เด็กๆในเกาะยามอญได้ไปโรงเรียนเป็นปกติตลอดช่วงฤดูฝน
  • ดำเนินการก่อสร้างโครงการบ้าน 3 หลัง เพื่อชุมชนเป็นที่เรียบร้อย โดยบริษัทได้ก่อสร้างบ้านให้แก่ชุมชนเพื่อทั้งเป็นทั้งที่อยู่อาศัยและสามารถเปิดเป็นร้านค้า เพื่อเป็นการส่งเสริมการสร้างอาชีพให้แก่ชาวบ้านที่อยู่ในบริเวณใกล้เหมืองแร่

No comments yet.

Leave a comment

Your email address will not be published.