มอบเงินแก่กองทุนหมู่บ้านบริเวณใกล้เคียงเหมืองหิน สระบุรี

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ตัวแทนจากบริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ฯ ได้มอบเงินกองทุนสำหรับหมู่บ้าน จำนวน 100,000 บาทให้กับผู้ใหญ่บ้าน และตัวแทนชุมชนในพื้นที่ใกล้เหมืองหินสระบุรี

 

No comments yet.

Leave a comment

Your email address will not be published.