บริษัทได้มีการจัดอบรมเพิ่มเติมเพื่อเป็นการเพิ่มเติมความรู้และพัฒนาศักยภาพให้แก่พนักงาน

บริษัทได้มีการจัดอบรมเพิ่มเติมเพื่อเป็นการเพิ่มเติมความรู้และพัฒนาศักยภาพให้แก่พนักงาน โดยเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560ได้เชิญฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นผู้บรรยายให้ความรู้ในการใช้งานgoogle docs, google presentและ google drive

 

No comments yet.

Leave a comment

Your email address will not be published.