ความรับผิดชอบต่อสังคม

ปรับปรุงแก้ไขกล้องวงจรปิดในชุมชน

ทางทีมงาน CSR ได้มีการแก้ไขปรับปรุงกล้องวงจรปิดที่ขัดข้องภายในชุมชนเขตพื้นที่ หมู่ 4 ต.ท่าตูม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ระหว่างวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2562 ปัจจุบันกล้องในพื้นที่ชุมชนกลับมาใช้งานได้ตามปกติ

อบรมดับเพลิงและอพยพหนีไฟเบื้องต้น

เพื่อเป็นแนวทางการป้องกันอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟ เมื่อวันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 ทางบริษัทจึงได้จัดการอบรม “ดับเพลิงและอพยพหนีไฟเบื้องต้น” สำหรับพี่น้องชาวทุ่งคาสระบุรีทุกท่าน โดยเป็นการอบรมทั้งภาคความรู้และภาคการปฏิบัติบรรเทาภัยเบื้องต้น

ตรวจสุขภาพประจำปี พี่น้องชาวทุ่งคาสระบุรี

เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพร่างกายที่ดีของพี่น้องชาวทุ่งคา ทางบริษัทจึงได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีของพนักงานเป็นประจำทุกปี  โดยในปี2562นี้บริษัทได้เริ่มจัดให้มีตรวจสุขภาพแก่พนักงานตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ ทั้งสำนักงานกรุงเทพฯและสำนักงานสระบุรี

สร้างฝายบนเขาพระบาทน้อย จ.สระบุรี

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2562 ทีมงานได้เข้าร่วมกิจกรรมสร้างฝายบนเขาพระบาทน้อย  โดยฝายดังกล่าวสร้างขึ้นเพื่อใช้สำหรับแก้ปัญหาน้ำแล้งน้ำท่วม เป็นการช่วยส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการน้ำให้สมาชิกชุมชนมีน้ำใช้ในการดำรงชีวิตและประกอบการเกษตรกรรมได้ตลอดทั้งปี

ผลิตตัวหนอนทางเดินจากหินฝุ่น

ทีมงานcsr ได้ดำเนินการทดสอบประสิทธิภาพและความแข็งแรงของตัวหนอนทางเดินซึ่งผลิตมาจากหินฝุ่น เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่า จะสามารถนำหินฝุ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อพื้นที่หน้างาน

ติดตั้งระบบประปาหมู่บ้านให้กับชุมชนชาวยามอญ สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า

ทีมงานได้ดำเนินการติดตั้งระบบประปาหมู่บ้านให้กับชุมชนชาวยามอญ ซึ่งเป็นชุมชนบริเวณโดยรอบที่ตั้งเหมืองดีบุกของบริษัทฯในสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกชุมชนสามารถเข้าถึงระบบสาธารณูปโภคซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิต

สนับสนุนงานแข่งขันกีฬาประจำปี2562 ชุมชนเกาะยามอน สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า

บริษัทฯร่วมสนับสนุนงานแข่งขันกีฬาประจำปี2562 ชุมชนเกาะยามอน เมื่อวันที่ 2-4 มกราคม 2562 ภายในงานมีการแข่งขันกีฬาพื้นเมืองมากมาย โดยจัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างกิจกรรมร่วมกันและเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีของคนในชุมชน

ทีมงาน CSR กำลังดำเนินการสร้างฟาร์มไก่หลังที่ 2

ทีมงาน CSR กำลังดำเนินการสร้างฟาร์มไก่หลังที่ 2 ในบริเวณพื้นที่เหมืองหินทุ่งคาฯ จังหวัดสระบุรี โดยปัจจุบันได้นำไก่แม่พันธุ์ลงฟาร์มเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ทดลองทำอิฐทางเดินจากหินฝุ่นซึ่งเป็นหนึ่งในผลผลิตจากเหมืองหินทุ่งคาฯ

ทดลองทำอิฐทางเดินจากหินฝุ่นซึ่งเป็นหนึ่งในผลผลิตจากเหมืองหินทุ่งคาฯ จังหวัดสระบุรี เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าผลผลิตและยังเป็นการต่อยอดให้สามารถนำมาใช้กับการต่อเติมหรือสร้างทางเดินภายในเหมืองด้วยอีกด้วย

 

CSR สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า

  • ดำเนินการซ่อมแซมถนนที่สึกหรอ ผุพังจากน้ำหลากและฝนตกหนักในช่วงฤดูฝน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ชุมชนและผู้คนที่สัญจรผ่านไปมาภายในบริเวณเกาะยามอญ สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า
  • จัดบริการรถรับ-ส่งนักเรียนในเกาะยามอญ เนื่องจากช่วงฤดูฝนถนนภายในเกาะมีความสึกหรอค่อนข้างสูง ทำให้เด็กๆเดินทางไปโรงเรียนได้อย่างยากลำบากหรือต้องขาดเรียน  ทางบริษัททุ่งคาฯ จึงได้จัดบริการรถรับ-ส่งนักเรียนเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและเป็นการสนับสนุนให้เด็กๆในเกาะยามอญได้ไปโรงเรียนเป็นปกติตลอดช่วงฤดูฝน
  • ดำเนินการก่อสร้างโครงการบ้าน 3 หลัง เพื่อชุมชนเป็นที่เรียบร้อย โดยบริษัทได้ก่อสร้างบ้านให้แก่ชุมชนเพื่อทั้งเป็นทั้งที่อยู่อาศัยและสามารถเปิดเป็นร้านค้า เพื่อเป็นการส่งเสริมการสร้างอาชีพให้แก่ชาวบ้านที่อยู่ในบริเวณใกล้เหมืองแร่