ประชุมชี้แจงกองทุนเหมือง จ.สระบุรี

ทางบริษัทฯ ได้ประชุมชี้แจงรายละเอียดการบริหารจัดการกองทุนฯ ตามมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม เงื่อนไขตามประกาศของ กพร. เพื่อให้คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์เข้าใจไปในแนวทางเดียวกันและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎระเบียบเป็นอย่างดียิ่ง เมื่อวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้ หมู่ 4 ตำบลท่าตูม  จังหวัดสระบุรี