คณาจารย์และนักศึกษามูลนิธิในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ เยี่ยมชมเหมืองหินสระบุรี จังหวัดสระบุรี

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2562 คณาจารย์และนักศึกษามูลนิธิในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์(สอวน.) ได้เข้าเยี่ยมชมเหมืองหินสระบุรี เพื่อศึกษาดูงานการทำเหมืองหิน