หารือโอกาสในการดำเนินการเหมืองแร่ ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า

เมื่อวันที 7 พฤศจิกายน 2561 คุณวิจิตรและทีมงาน ได้เดินทางไปยังสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า เพื่อพบกับนายพล Saw Ner Soe Johnny ผู้บังคับการทหารสูงสุด ของรัฐกะเหรี่ยง (KNLA) เพื่อหารือเรื่องพื้นที่ในการทำเหมืองแร่ ซึ่งผลการหารือผ่านไปได้ด้วยดี