พี่น้องชาวทุ่งคาฮาเบอร์ได้ร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำแบบยั้งยืน บริเวณคลองห้วยบุญ

วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 พี่น้องชาวทุ่งคาฮาเบอร์ได้ร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำแบบยั้งยืน บริเวณคลองห้วยบุญ  เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร และสัตว์ป่าที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง