มอบหินคลุก

บริษัทฯ ได้มอบหินคลุกให้แก่ชุมชนบ้านหมู่4 จังหวัดสระบุรี เพื่อใช้สำหรับการลาดถนนของหมู่บ้านเพื่อเป็นการส่งเสริมสวัสดิภาพที่ดีของชุมชน