บริษัททุ่งคาฮาเบอร์ฯ เป็นผู้สนับสนุนหลักในการสร้างเจดีย์ประจำชุมชนหมู่บ้านยามอญ สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า

ผู้บริหารเข้าร่วมพิธีฉลองเจดีย์ใหม่ประจำชุมชนหมู่บ้านยามอญ สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่าซึ่งเป็นชุมชนรอบข้างที่ตั้งเหมืองดีบุกของบริษัทฯ โดยบริษัททุ่งคาฮาเบอร์ฯได้เป็นผู้สนับสนุนหลักในการสร้างเจดีย์ดังกล่าว เพื่อร่วมทำนุบำรุงศาสนาและเป็นร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนวัฒนธรรมชุมชนสืบต่อไป

<