แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ เพิ่มทุนแบบจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น

การเพิ่มทุน

เรื่อง : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 21 ธ.ค. 2558

รายละเอียดการจัดสรร
จัดสรรให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร : หุ้นสามัญ
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) : 4,541,636,778
อัตราส่วน (เดิม : ใหม่) : 1 : 6
ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น) : 0.05
วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น : วันที่ 25 ม.ค. 2559 ถึงวันที่ 29 ม.ค. 2559
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (Record date) : 05 ม.ค. 2559
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ : 06 ม.ค. 2559

วันที่ไม่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (XR) : 30 ธ.ค. 2558
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 4,541,636,778
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 4,541,636,778
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น) : 1.00
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้