ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานคณะกรรมการบริหาร

นายวิจิตร เจียมวิจิตรกุล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานคณะกรรมการบริหาร