รองประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ

นายศุภชัย ใจสมุทร

รองประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ