ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

รศ.ดร.ธารินี พงศ์สุพัฒน์

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ