แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท การลดทุน การเพิ่มทุน และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560

        กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์    (Download)    

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 19 พ.ค. 2560
วันประชุม                      : 23 มิ.ย. 2560
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 13 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 02 มิ.ย. 2560
date)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วม      : 05 มิ.ย. 2560
ประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 31 พ.ค. 2560
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - การเพิ่มทุน
 - การลดทุน
 - การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
สถานที่ประชุม                     : ห้องบอลรูม ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอ็มเมอรัล 99/1 
ถ.รัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400
______________________________________________________________________

การเพิ่มทุน                     

เรื่อง                        : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 19 พ.ค. 2560
รายละเอียดการจัดสรร                
จัดสรรให้กับ                    : ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
 จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)               : 4,080,444,521
 อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)               : 5 : 1
 ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)               : 0.35
 วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น (แก้ไข)            : วันที่ 17 ก.ค. 2560 ถึงวันที่ 21 ก.ค. 2560
 วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น                : 02 มิ.ย. 2560
ที่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (Record date)
 วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น        : 05 มิ.ย. 2560
ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์
 วันที่ไม่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (XR)         : 31 พ.ค. 2560
(แก้ไข)
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 4,080,444,521
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 4,080,444,521
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             : 1.00
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

No comments yet.

Leave a comment

Your email address will not be published.