เหมืองแร่ทองคําและธุรกิจสํารวจแร่

  • บริษัท ทุ่งคำ จำกัด
  • เหมืองแร่ทองคําและธุรกิจสํารวจแร่
  • จังหวัดเลย

1.  สินแร่ชนิดออกไซด์ (สินแร่ทีผ่านกระบวนการผุพังตามธรรมชาติ)

2. สินแร่ชนิดซัลไฟด์ (สินแร่ซัลไฟด์ต่างๆ ที่ยังไม่เกิดการทําปฏิกิริยากับออกซิเจน)

  • มากกว่า 2 ล้านตัน
  • 200,000 ตันต่อเดือน
  • จำนวน 6 แปลง
  • ปัจจุบัน – พ.ศ. 2571