เหมืองหินแอนดีไซต์

  • บริษัท ชลสิน จำกัด
  • เหมืองหินแอนดีไซต์
  • จังหวัดสระบุรี
  • 15,000 ตัน / เดือน
  • จำนวน 1 แปลง
  • ปัจจุบัน – พ.ศ. 2560

1. หินปากอุโมงค์

2. หินโรยทางรถไฟ

3. หินบด

4. หินเกล็ด

5. หินฝุ่น

6. หินคลุก

กลุ่มลูกค้าหลักของบริษัท ชลสิน จำกัด ครอบคุมหลายกลุ่มอาทิ

1.  การรถไฟแห่งประเทศไทย

2. กรมทางหลวงแห่งประเทศไทย

3. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

4. องค์การบริหารส่วนจังหวัดและตำบล

5. บริษัทรับเหมาก่อสร้าง