วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรชั้นนำด้านการพัฒนาทรัพยากรแร่และอสังหาริมทรัพย์ 1

ด้วยหลักบรรษัทภิบาล เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้น

และการเติบโตอย่างยั่งยืนแก่สังคมและสิ่งแวดล้อม