สมัครงาน

บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นในปี 2449 เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2537  โดยธุรกิจหลักของบริษัทฯ ประกอบด้วย  การสำรวจและทำเหมืองแร่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  การสำรวจและทำเหมืองแร่ทองคำ การทำเหมืองหิน การทำธุรกิจบดย่อยหิน การบริหารจัดการและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์   บริษัทฯ มีสำนักงานทั้งในกรุงเทพฯ สระบุรี  และ ภูเก็ต ประสงค์จะรับสมัครบุคลากรเข้าร่วมงานในตำแหน่งต่างๆ

 

สวัสดิการ

 • โบนัส ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ
 • ประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันอุบัติเหตุ/ ประกันชีวิต
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปีตามอายุงาน
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง
 • ค่าอาหาร
 • ค่าที่พัก
 • เงินช่วยเหลือปฏิบัติงานนอกสถานที่
 • ค่าเดินทางไปปฏิบัติงาน

วิธีการสมัคร   แจ้งประวัติ พร้อมรูปถ่าย อัตราเงินเดือนที่ต้องการ

 • สมัครผ่านทาง Email

ติดต่อ

ฝ่ายบุคคลและธุรการ

บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน)

245 ถนนนวมินทร์ แขวงนวลจันทร์

เขตบึงกุ่ม  กรุงเทพฯ 10230

โทร +66 (0) 2915-5656

Fax  +66 (0) 2509-2114

Email    :  personnel@tongkahharbour.com          

Websit  :  www.tongkahharbour.com

ตำแหน่งพนักงาน

Accounting & Financial Manager/ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน
Tongkah Harbour Public Company Limited
Beungkum
THB55,000 – 70,000 /month
Posted on 17-Nov-22
Job Highlights
 • มีความสามารถในเชิงการวิเคราะห์ข้อมูล
 • มีทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
 • มีความอดทน สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
Job Description
รายละเอียดงาน
 • บริหารจัดการด้านบัญชี ทั้งหมดของบริษัท กำหนดนโยบายและแผนกลยุทธงาน ด้านบัญชี ให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท

 • กำหนดและทบทวนกระบวนการตรวจสอบ สอบทาน ทบทวนข้อมูลบัญชี จัดทำงบประมาณการทางการเงินระยะสั้นและระยะยาว

 • จัดทำคู่มือ การปฏิบัติงานของฝ่ายและปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันสอดคล้องกับการทำงานจริง,จัดทำข้อกำหนดและหลักปฏิบัติของทางบัญชีที่อาจเปลี่ยนแปลง

 • จัดทำงบการเงินของกลุ่มบริษัทรวมถึงการนำส่งงบการเงินให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้เสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด

 • บริหารจัดการบุคลากรในฝ่ายให้ได้รับการพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ

 • ตรวจสอบการบันทึกบัญชีใบสำคัญจ่าย

 • ตรวจสอบการบันทึกบัญชีใบสำคัญขาย (รายวัน) ลูกหนี้

 • ตรวจสอบการออกใบกำกับภาษี (ขาย)

 • ตรวจสอบการบันทึกบัญชีตัดรายการเบิกวัสดุสิ้นเปลือง

 • ตรวจสอบการบันทึกบัญชี ใบสำคัญซื้อ (เจ้าหนี้ การค้าและอื่นๆ)

 • ตรวจสอบการยื่นภาษี หัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • ตรวจสอบการปิดงบบัญชีรายเดือนพร้อมรายละเอียดประกอบ งบการเงิน งบทดลองและบัญชีแยกประเภท

 • เก็บข้อมูลประกอบงบการเงินเพื่อจดทำงบการเงินรวมหมายเหตุประกอบงบการเงินและรายละเอียดต่างๆให้กับผู้สอบบัญชี

 • เก็บข้อมูลและให้ข้อมูลต่างๆกับหน่วยงานภายในและภายนอก

 • ตรวจสอบข้อมูลโปรแกรมบัญชีและแก้ไขปัญหารการใช้งาน

 • จัดทำใบกำกับภาษี/ใบแจ้งหนี้ ของบริษัท

 • ออกใบวางบิล / ติดต่อลูกค้า /และประสานงานกับฝ่ายขาย

 • จัดทำสมุดรายวันทั่วไป (JV)

คุณสมบัติ
 • การศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาการบัญชี สาขาการจัดการ /มีประกาศนียบัตรนักบัญชีวิชาชีพหรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • มีประสบการณ์ทางด้านบัญชี และ/หรือ SAP อย่างน้อย 6-8 ปีขึ้นไป

 • หากสามารถใช้โปรแกรม หรือ SAP ได้จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

 • รับผิดชอบ สุจริต มีความประพฤติเรียบร้อย

 • มีความเข้าใจในงบการเงิน

 • สามารถจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับระบบบัญชีได้

 • วิเคราะห์ข้อมูลเบื้อนต้นเกี่ยวกับงบการเงิน

 • มีความสามารถในเชิงการวิเคราะห์ข้อมูล

 • มีทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

 • มีความอดทน สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

Accounting & Finance/ เจ้าหน้าที่บัญชี/การเงิน
Tongkah Harbour Public Company Limited
Beungkum
THB25,000 – 30,000 /month
Posted on 15-Nov-22
Job Highlights
 • จัดทำภาษีที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน
 • จบการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี สาขาการบัญชี การเงิน
Job Description
รายละเอียดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ
 • รับผิดชอบในการจัดเตรียมและจัดทำรายการบัญชีต่างๆ

 • จัดทำรายงานทางการเงิน รายเดือน รายไตรมาสและรายปี

 • จัดทำรายงานผลกำไรขาดทุน จัดทำรายงานงบประมาณประจำปี

 • ดำเนินการด้านคุณภาพ ความปลอดภัยและอื่นๆ ตามนโยบายของบริษัทฯ

 • จัดทำรายงานภาษีซื้อ-ขาย

 • จัดทำบัญชีปิดงบการเงินของกิจการ

 • จัดทำใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน

 • จัดทำภาษีที่เกี่ยวข้อง เช่น ภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย, ภาษีมูลค่าเพิ่ม, ภาษีเงินได้นิติบุคคล

 • ประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และ เจ้าหน้าที่สรรพากร

 • กระทบยอด ภงด.1,2,3,53 เพื่อยื่นภาษี ภงด.1,2,3,53 ประจำเดือน

 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
 • จบการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี สาขาการบัญชี การเงิน

 • มีประสบการณ์ อย่างน้อย 2 ปี

 • มีความรู้ในโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป

 • มีความซื่อสัตย์ ละเอียด รอบคอบ ขยัน อดทน รับผิดชอบงานในหน้าที่ให้สำเร็จลุล่วงตามกำหนดเวลา

 • มีความเป็นผู้นำ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

Procurement Officer/ เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
Tongkah Harbour Public Company Limited
Beungkum
THB20,000 – 25,000 /month
Posted on 15-Nov-22
Job Highlights
 • จัดหา Suppliers ที่มีคุณภาพ
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
 • ละเอียดรอบคอบ มีระเบียบวินัย และมีความอดทนสูง
Job Description
รายละเอียดงาน
 • บริหารจัดการ การจัดซื้อ ตามนโยบายของบริษัท

 • ค้นหา เปรียบเทียบ และสั่งซื้อของตามรายการ ทั้งช่องทาง Offline และ Online

 • เจรจาต่อรองราคา Specification คุณภาพ การจัดส่ง การชำระเงิน

 • รับผิดชอบการส่งมอบสินค้าจาก Suppliers ให้ได้รับสินค้าตรงตามเวลาที่เหมาะสมสำหรับผลิต

 • ประสานงาน และติดตามงานสั่งซื้อ

 • ประเมินผลคุณภาพงานของผู้ขายรายเดิม เพื่อพัฒนาการบริการของคู่ค้า

 • จัดหา Suppliers ที่มีคุณภาพ

 • ดำเนินเรื่องขออนุมัติจากผู้มีอำนาจและจัดซื้อ

 • ตรวจสอบความเรียบร้อยของสินค้าและเก็บหลักฐานเพื่อส่งเคลมกรณีสินค้าไม่ครบหรือเสียหาย

 • ดูแล จัดทำ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทั้งหมดเกี่ยวกับการจัดซื้อ รวมถึงเอกสารที่ต้องนำส่งฝ่ายบัญชี

คุณสมบัติ
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา การจัดการหรือสาขาที่เกียวข้อง

 • มีประสบการณ์ในการบริหารงานจัดซื้อ/จัดหา อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

 • ซื่อสัตย์ รักษาคำพูด

 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง

 • กระตือรือร้น และตอบสนองอย่างรวดเร็ว

 • ละเอียดรอบคอบ มีระเบียบวินัย และมีความอดทนสูง

 • เปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา

เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฏหมายอาวุโส
Tongkah Harbour Public Company Limited
กรุงเทพมหานคร
ลงประกาศเมื่อ 15-Sep-22
ไฮไลท์เด่นของงาน
 • จบปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต
 • ประสบณ์การทำงานด้านกฏหมายมากกว่า 10 ปี
 • สามารถจัดทำสัญญาได้ทั้งภาษาอังกฤษ และ ภาษาไทย
รายละเอียดงาน
ลักษณะการทำงาน
 • การว่าความในชั้นศาล

 • จัดทำสัญญาทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ

 • ให้คำปรึกษาต่างๆในเรื่องของกฎหมาย

 • เป็นตัวแทนของบริษัทดำเนินเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายต่างๆ

 • และงานๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
 • จบปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต , จบปริญญาโท นิติศาสตร์มหาบัณฑิต

 • หากจบเนติบัณฑิต จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • ประสบณ์การทำงานด้านกฏหมายมากกว่า 7-10 ปี

 • สามารถว่าความในชั้นศาลได้ มีทักษะด้านการเจรจาต่อรอง

 • สามารถจัดทำสัญญาได้ทั้งภาษาอังกฤษ และ ภาษาไทย

 • มีความรู้ด้าานกฏหมายของบริษัท มหาชน

 • พูด/อ่าน/เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี

 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า / ตัดสินใจได้เป็นอย่างดี

 • สามารถรับแรงกดดันได้เป็นอย่างดี / มีมุษย์สัมพันธ์ที่ดี ทำงานเป็นทีมได้