ผู้นำองค์กร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานคณะกรรมการบริหาร
นายวิจิตร เจียมวิจิตรกุล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานคณะกรรมการบริหาร
รองประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ
นายศุภชัย ใจสมุทร
รองประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
รศ.ดร.ธารินี พงศ์สุพัฒน์
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
นายนิพนธ์ กีรติพิทยาภรณ์
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ