ผู้นำองค์กร1

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานคณะกรรมการบริหาร
นายวิจิตร เจียมวิจิตรกุล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานคณะกรรมการบริหาร
นายศุภชัย ใจสมุทร
รองประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
รศ.ดร.ธารินี พงศ์สุพัฒน์
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
นายนิพนธ์ กีรติพิทยาภรณ์
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
Chief Executive Officer
MR. Wijit Jiemwijitkul
Chief Executive Officer & Charman of Executive Committee
Mr. Suphachai Jaismut
Independent Director
Chairman Of The Audit
Assoc.Prof.Tharinee Pongsupatt
Chairman Of The Audit Committee & Independent Director
Audit Committee & Independent Director
Mr.Nipon Keeratipitayaporn
Audit Committee & Independent Director
ประธานบริหาร
นายวิจิตร เจียมวิจิตรกุล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานคณะกรรมการบริหาร
นายศุภชัย ใจสมุทร
รองประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
รศ.ดร.ธารินี พงศ์สุพัฒน์
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
นายนิพนธ์ กีรติพิทยาภรณ์
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการ7
ว่าง
กรรมการ
กรรมการ6
ว่าง
กรรมการ
กรรมการ5
ว่าง
กรรมการ
Business Development Manager
Phumphat Jiamwijitkul
Business Development Manager
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
ภูมิพัฒน์ เจียมวิจิตรกุล
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ