ผู้นำองค์กร

นายวิจิตร เจียมวิจิตรกุล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานคณะกรรมการบริหาร

รศ.ดร.ธารินี พงศ์สุพัฒน์

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

นายเอกชัย โชติยานนท์

กรรมการ

นายวิชัย เชิดชีวศาสตร์

กรรมการ

นายสุเทพ บุระมาน

กรรมการ

นายนิพนธ์ กีรติพิทยาภรณ์

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

นายกรต พัฒการีย์

กรรมการ

นายไพศาล อิทธิธรรม

กรรมการ

นายกีรติ กิจมานะวัฒน์

กรรมการ

 

นายชัยยุทธ สุขวณิชนันท์

กรรมการ