บมจ.ทุ่งคาฮาเบอร์

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรชั้นนำด้านการพัฒนาทรัพยากรแร่และอสังหาริมทรัพย์

ด้วยหลักบรรษัทภิบาล เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้น

และการเติบโตอย่างยั่งยืนแก่สังคมและสิ่งแวดล้อม

พันธกิจ

1. ดำเนินธุรกิจโดยเน้นความเป็นเลิศในทุกด้านตามหลักมาตรฐานสากลและบรรษัทภิบาลที่ถูกต้อง

2. บริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีการปรับปรุงองค์กรอย่างต่อเนื่องและพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมเต็มศักยภาพ

3. เป็นสมาชิกที่ดีของชุมชนและสังคม อีกทั้งยังดูแลรักษาและใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ค่านิยมขององค์กร

1. การพัฒนาอย่างยั่งยืน

  • คำนึงถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืน ความสมดุลของสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ

2. การปฎิบัติการที่เป็นเลิศ

  • ทุ่มเทและยกระดับองค์กรในทุกด้านอย่างต่อเนื่องเพื่อการปฎิบัติการและผลประกอบการที่ยั่งยืน

3. การทำงานเป็นทีม โดยเน้นคุณค่าของเฉพาะบุคคล

  • เน้นการทำงานเป็นทีม โดยให้ความสำคัญกับบุคลากรทุกท่าน

compyProfile  ดาวน์โหลด :  

 Tongkahharbour Company Profile