ธุรกิจเหมืองแร่

          บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน) ประกอบกิจการทางด้านอุตสาหกรรมเหมืองแร่ด้วยความเชี่ยวชาญในการดำเนินการมาอย่างยาวนานกว่า 111 ปี โดยเรามีทีมงานผู้เชี่ยวชาญ ที่มากด้วยประสบการณ์ พร้อมทั้งเครื่องจักรที่ได้มาตรฐานจึงทำให้สามารถทำดำเนินการเหมืองแร่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเราสามารถดำเนินการประกอบกิจการเหมืองแร่ได้หลายประเภท เช่น

• ทองคำ
• ทองแดง
• ดีบุก
• หิน
• ฯลฯ

เราทำเหมืองด้วยการคำนึงถึงหลักการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดี โดยมิติที่เราคำนึงถึงเป็นหลักมีดังนี้

     1. บริหารจัดการแร่ในครอบครอง นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด โดยเทคโนโลยี เครื่องมือ เครื่องจักรในกระบวนการต่างๆที่เราคัดสรรมาใช้นั้น มีความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ที่เราต้องการนำแร่ไปใช้ โดยเราคำนึงถึงหลักการ กระบวนการต่างๆในการดำเนินการจะต้องสามารถผลิตเป็นตัวแร่ได้มากที่สุดและเสียแร่ไปให้ได้น้อยที่สุด รวมไปถึงยังมีการพัฒนาการผลิตและเพิ่มมูลค่าทรัพยากรแร่อีกด้วย
     2. มีการบริหารจัดการแร่และการดำเนินการต่างๆด้วยความโปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีการตรวจสอบทั้งด้านกระบวนการทำงานและผลผลิตให้ได้มาตรฐานอย่างสม่ำเสมอ
     3. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่างๆ ในพื้นที่ที่เป็นความรับผิดชอบ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
     4. มีการตรวจสอบผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมในบริเวณใกล้เคียงพื้นที่ความรับผิดชอบ ซึ่งหากพื้นที่ใดได้รับผลกระทบ ทางเราจะดำเนินการตรวจสอบ หาวิธีแก้ปัญหาหรือผลกระทบนั้นๆ รวมไปถึงหาวิธีป้องกันและรับมือผลกระทบอื่นๆต่อไป