ธุรกิจพลังงานทดแทน

 ภาพรวมธุรกิจ

              ในปีพุทธศักราช 2560 บริษัททุ่งคาฮาเบอร์ฯ ได้ขยายธุรกิจสู่ “ธุรกิจพลังงานทดแทน” ภายใต้ชื่อ บริษัท ทีเอชแอลพาวเวอร์ จำกัด ซึ่งธุรกิจพลังงานทดแทนนั้นเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่มีความน่าสนใจและความมั่นคง เนื่องจากพลังงานเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญทั้งในการดำรงชีวิตของผู้คนและการดำเนินธุรกิจต่างๆ  ซึ่งในปัจจุบัน ความต้องการในการใช้พลังงานยังคงมีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่รวมทั้งในประเทศไทยและกลุ่มประเทศอาเซียน จึงส่งผลให้แนวโน้มของธุรกิจพลังงานสามารถเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะพลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ

              ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินธุรกิจพลังงานด้วยความมุ่งมั่นพร้อมทั้งมีพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านพลังงานทดแทนโดยเฉพาะ โดยบริษัทมีความตั้งใจที่จะให้บริการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าแก่ลูกค้าทั้งภาครัฐ (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย)และภาคเอกชน ซึ่งบริษัทฯได้มุ่งลงทุนธุรกิจพลังงานทั้งในประเทศไทยและกลุ่มประเทศ CLMVT

              ปัจจุบันบริษัทฯได้เริ่มจากการร่วมลงทุนในโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ โดยโครงการแรกได้แก่โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ ณ สหกรณ์การเกษตรพูนสุข จังหวัดชุมพร กำลังการผลิต 5 เมกกะวัตต์ โดยเริ่มจ่ายไฟได้ตั้งแต่เดือนธันวาคม ปี 2561