ความรับผิดชอบต่อสังคม

ด้านสิ่งแวดล้อม

กระบวนการผลิตเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

สำหรับการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมนั้นกลุ่มบริษัททุ่งคาฮาเบอร์ให้ความสำคัญต่อการรักษามาตรฐานกระบวนการผลิตที่สร้างผลกระทบให้น้อยที่สุด ด้วยตระหนักดีว่าการทำเหมืองแร่นั้นอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมโดยรวม แม้สินแร่ที่ผลิตได้จะช่วยเอื้อประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรมของประเทศ ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมก็ตาม

กลุ่มบริษัททุ่งคาฮาเบอร์จึงมุ่งเน้นการจัดการที่เข้มงวดในด้านต่างๆ

  • ด้านคุณภาพอากาศที่ต้องควบคุมประสิทธิภาพในการขุดเจาะ ขนย้าย และการควบคุมฝุ่นที่เกิดขึ้น
  • ด้านคุณภาพน้ำที่มุ่งเน้นการควบคุมปริมาณการใช้น้ำดื่มและนำกลับมาใช้ใหม่ในกระบวนการผลิต โดยไม่มีการะบายน้ำออกสู่สิ่งแวดล้อม
  • ด้านการจัดการของเสียนั้นได้รับการรับรองมาตรฐานจากกระทรวงอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ด้วยการวางแผนจัดเก็บ ควบคุม และป้องกันการรั่วไหลอย่างเป็นระบบ โดยไม่ให้ของเสียหรือกากแร่ตกตะกอนซึมผ่านสู่ชั้นดิน รวมทั้งได้ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐเข้ามาตรวจสอบคุณภาพน้ำ ณ จุดตรวจวัดน้ำบาดาลและบริเวณโดยรอบพื้นที่

ตลอดการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัททุ่งคาฮาเบอร์ได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขและป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด และมีการติดตามตรวจสอบและรายงานผลแก่หน่วยงานกำกับดูแลทราบตามกำหนดระยะเวลาที่กฎหมายบัญญัติไว้

สร้างจิตสำนึกสีเขียวจากองค์กรสู่ชุมชน

นอกจากกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วกลุ่มบริษัททุ่งคาฮาเบอร์ยังมุ่งมั่นดำเนินงานด้านการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง ด้วยการสร้างจิตสำนึกโดยเริ่มต้นจากภายในองค์กรและขยายสู่ชุมชนและสังคมโดยรอบ อีกทั้งให้ความสำคัญต่อการพัฒนาพื้นที่สีเขียวรอบพื้นที่ดำเนินการเพื่อคืนความสมดุลให้แก่ธรรมชาติให้คงอยู่ต่อไป แม้ว่าในอนาคตองค์กรจะไม่ได้ดำเนินการหรือย้ายอออกจากพื้นที่ดังกล่าวไปแล้ว กลุ่มบริษัททุ่งคาฮาเบอร์มีแผนการดำเนินการในหลายด้าน อาทิ การสร้างพื้นที่สีเขียวในสถานประกอบการ การปลูกป่า และการส่งเสริมการบริหารจัดการป่าชุมชนในทุกพื้นที่ที่บริษัทดำเนินงาน เป็นต้น

.

.

ด้านสังคม

สร้างการมีส่วนร่วม สู่การยอมรับ

กลุ่มบริษัททุ่งคาฮาเบอร์ตระหนักดีว่าการได้รับความเชื่อมั่น ไว้วางใจ ยอมรับและการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียโดยเฉพาะชุมชนรอบพื้นที่ดำเนินการเป็นสิ่งที่ช่วยให้ธุรกิจเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ดังนั้น ก่อนเริ่มพัฒนาโครงการของกลุ่มบริษัททุ่งคาฮาเบอร์ได้สร้างการมีส่วนร่วมกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียในกระบวนการศึกษาและประเมินผลกระทบทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และการกำหนดมาตรการในการป้องกันแก้ไขผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น ตลอดจนการจัดทำแผนงานพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียอย่างครบถ้วน

การดำเนินกิจกรรมดังกล่าว ในฐานะที่กลุ่มบริษัททุ่งคาฮาเบอร์ถือเป็น “หนึ่งในสมาชิกของชุมชนหรือสังคมนั้นๆ” จึงมุ่งเสริมสร้างความผูกพันและการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาศัยการประสานความร่วมมือจาก 3 ฝ่าย ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ-เอกชน กลุ่มชุมชน และกลุ่มบริษัททุ่งคาฮาเบอร์เองนั้น โดยให้ความสำคัญต่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมเป็นสำคัญ

1. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ: ส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน เช่น โครงการเลี้ยงไก่ โครงการเลี้ยงปลา เป็นต้น

2. การพัฒนาด้านสังคม: ส่งเสริมด้านการศึกษา ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี สาธารณสุข และกีฬา เช่น โครงการสร้างวัด โครงการสร้างสนามฟุตบอลชุมชน เป็นต้น

ข่าวสารและกิจกรรม

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ทางบริษัท ทุ่งคาอาเบอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ชลสิน จำกัด ร่วมกับ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCG ได้ร่วมมือกันจัดกิจกรรมโครงการสร้างฝายชะลอน้ำ ครั้งที่ 2 เพื่อชะลอการไหลของน้ำซึ่งเป็นการกักเก็บตะกอนเอาไว้ไม่ให้ไปทับถมลำน้ำตอนล่าง อันเป็นเป็นวิธีการอนุรักษ์ดินและแหล่งน้ำ ในพื้นที่ หมู่ 4 ตำบลท่าตูม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

เหมืองหิน จังหวัดสระบุรี ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมสัมมนา “การมุ่งสู่อุตสาหกรรมสีเขียว” (Green Industry) เพื่อการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืนในภาคอุตสาหกรรม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ โรงแรมพาร์คอิน จังหวัดสระบุรี

ทางบริษัทฯ ได้เชิญคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงรายละเอียดการบริหารจัดการกองทุนฯ ตามมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม เงื่อนไขตามประกาศของ กพร. เมื่อวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้ หมู่ 4 ตำบลท่าตูม  จังหวัดสระบุรี ทั้งนี้คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ มีความเข้าใจในแนวทางเกี่ยวกับการบริการจัดการกองทุนเหมืองแร่ พร้อมทั้งให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎระเบียบเป็นอย่างดียิ่ง

เมื่อที่ 2 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.00 น. เจ้าหน้าที่ประจำเหมืองหิน จ.สระบุรี   ได้ต้อนรับคณะอาจารย์ และนักศึกษามูลนิธิในพระอุปภัมถ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) จำนวน 40 คน เพื่อเข้าศึกษาดูงานหน้าเหมืองหิน โดยมีทางเจ้าหน้าที่ประจำเหมืองหิน ได้ให้ข้อมูลเพื่อเป็นประโยชน์ สำหรับแนวทางในการศึกษา

ทางทีมงาน CSR ได้มีการแก้ไขปรับปรุงกล้องวงจรปิดที่ขัดข้องภายในชุมชนเขตพื้นที่ หมู่ 4 ต.ท่าตูม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ระหว่างวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2562 ปัจจุบันกล้องในพื้นที่ชุมชนกลับมาใช้งานได้ตามปกติ

เพื่อเป็นแนวทางการป้องกันอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟ เมื่อวันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 ทางบริษัทจึงได้จัดการอบรม “ดับเพลิงและอพยพหนีไฟเบื้องต้น” สำหรับพี่น้องชาวทุ่งคาสระบุรีทุกท่าน โดยเป็นการอบรมทั้งภาคความรู้และภาคการปฏิบัติบรรเทาภัยเบื้องต้น

เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพร่างกายที่ดีของพี่น้องชาวทุ่งคา ทางบริษัทจึงได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีของพนักงานเป็นประจำทุกปี  โดยในปี2562นี้บริษัทได้เริ่มจัดให้มีตรวจสุขภาพแก่พนักงานตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ ทั้งสำนักงานกรุงเทพฯและสำนักงานสระบุรี

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2562 ทีมงานได้เข้าร่วมกิจกรรมสร้างฝายบนเขาพระบาทน้อย  โดยฝายดังกล่าวสร้างขึ้นเพื่อใช้สำหรับแก้ปัญหาน้ำแล้งน้ำท่วม เป็นการช่วยส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการน้ำให้สมาชิกชุมชนมีน้ำใช้ในการดำรงชีวิตและประกอบการเกษตรกรรมได้ตลอดทั้งปี

ทีมงานcsr ได้ดำเนินการทดสอบประสิทธิภาพและความแข็งแรงของตัวหนอนทางเดินซึ่งผลิตมาจากหินฝุ่น เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่า จะสามารถนำหินฝุ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อพื้นที่หน้างาน

ทีมงานได้ดำเนินการติดตั้งระบบประปาหมู่บ้านให้กับชุมชนชาวยามอญ ซึ่งเป็นชุมชนบริเวณโดยรอบที่ตั้งเหมืองดีบุกของบริษัทฯในสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกชุมชนสามารถเข้าถึงระบบสาธารณูปโภคซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิต

บริษัทฯร่วมสนับสนุนงานแข่งขันกีฬาประจำปี2562 ชุมชนเกาะยามอน เมื่อวันที่ 2-4 มกราคม 2562 ภายในงานมีการแข่งขันกีฬาพื้นเมืองมากมาย โดยจัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างกิจกรรมร่วมกันและเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีของคนในชุมชน

เนื่องด้วยเทศกาลปีใหม่ บริษัทได้จัดกิจกรรมเยี่ยมเยือนและแจกของขวัญให้แก่สมาชิกชุมชนในหมู่บ้านรอบบริเวณเหมืองดีบุก เกาะยามอญ สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ซึ่งก็ได้สร้างรอยยิ้มและความอิ่มเอมใจให้แก่ทั้งสมาชิกชุมชนและพี่น้องชาวทุ่งคาเป็นอย่างมาก

บริษัทร่วมเป็นผู้สนับสนุนจัดงานวันเด็กประจำปี2562  ของตำบลท่ามะตูม จังหวัดสระบุรี โดยภายในงาน พี่น้องชาวทุ่งคาทั้งจากสำนักงานสระบุรีและสำนักงานกรุงเทพได้ร่วมมือกันแจกขนมและของรางวัลแก่เด็กๆที่มาร่วมงานกันอย่างถ้วนหน้า

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 พี่น้องชาวทุ่งคาทั้งจากกรุงเทพและสระบุรีได้เดินทางไปยังวัดเขาขุย จังหวัดสระบุรี ซึ่งเป็นวัดที่ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้พื้นที่เหมืองหินสระบุรี เพื่อร่วมแรงร่วมใจกันทำความสะอาดพื้นที่ส่วนต่างๆของวัด จากนั้นในวันที่ 17 พฤศจิกายน ได้เข้าร่วมงานทอดกฐินสามัคคีวัดเขาขุยประจำปี2561 ขออนุญาตนำบุญมาฝากทุกท่านกัน ณ ที่นี้ด้วยนะคะ

วันที่ 11 ธันวาคม 2561 บริษัททุ่งคาฮาเบอร์ฯ สำนักงานสระบุรี ได้จัดโครงการตรวจสุขภาพและเฝ้าระวังโรคของประชาชนขึ้น ณ วัดเขาขุย จังหวัดสระบุรี โดยจัดขึ้นเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้สมาชิกชุมชนที่อยู่รอบพื้นที่ดังกล่าวสามารถเข้าถึงการตรวจสุภาพและการปรึกษาแพทย์ได้อย่างถ้วนหน้า

เมื่อวันที่ 7-8ธันวาคม 2561 ทีมงานจากสำนักงานกรุงเทพฯ ได้เดินทางไปยังชุมชนในบริเวณพื้นที่ ต.ปังหวาน อ.พะโต๊ะ จังหวัดชุมพร ซึ่งเป็นพื้นที่ตั้งโครงการพลังงานแสงอาทิตย์และโรงแต่งแร่ของบริษัทฯ เพื่อมอบของขวัญเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ให้แก่ทั้งโรงเรียนผู้สูงอายุและสมาชิกชุมชนหมู่3 ต.ปังหวาน อ.พะโต๊ะ จังหวัดชุมพร ซึ่งสามารถสร้างความสุข รอยยิ้มและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันได้เป็นอย่างมาก

ทีมงาน CSR กำลังดำเนินการสร้างฟาร์มไก่หลังที่ 2 ในบริเวณพื้นที่เหมืองหินทุ่งคาฯ จังหวัดสระบุรี โดยปัจจุบันได้นำไก่แม่พันธุ์ลงฟาร์มเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ทดลองทำอิฐทางเดินจากหินฝุ่นซึ่งเป็นหนึ่งในผลผลิตจากเหมืองหินทุ่งคาฯ จังหวัดสระบุรี เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าผลผลิตและยังเป็นการต่อยอดให้สามารถนำมาใช้กับการต่อเติมหรือสร้างทางเดินภายในเหมืองด้วยอีกด้วย

อิฐ

ดำเนินการซ่อมแซมถนนที่สึกหรอ ผุพังจากน้ำหลากและฝนตกหนักในช่วงฤดูฝน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ชุมชนและผู้คนที่สัญจรผ่านไปมาภายในบริเวณเกาะยามอญ สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า

csr1

จัดบริการรถรับ-ส่งนักเรียนในเกาะยามอญ เนื่องจากช่วงฤดูฝนถนนภายในเกาะมีความสึกหรอค่อนข้างสูง ทำให้เด็กๆเดินทางไปโรงเรียนได้อย่างยากลำบากหรือต้องขาดเรียน  ทางบริษัททุ่งคาฯ จึงได้จัดบริการรถรับ-ส่งนักเรียนเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและเป็นการสนับสนุนให้เด็กๆในเกาะยามอญได้ไปโรงเรียนเป็นปกติตลอดช่วงฤดูฝน

csr2

ดำเนินการก่อสร้างโครงการบ้าน 3 หลัง เพื่อชุมชนเป็นที่เรียบร้อย โดยบริษัทได้ก่อสร้างบ้านให้แก่ชุมชนเพื่อทั้งเป็นทั้งที่อยู่อาศัยและสามารถเปิดเป็นร้านค้า เพื่อเป็นการส่งเสริมการสร้างอาชีพให้แก่ชาวบ้านที่อยู่ในบริเวณใกล้เหมืองแร่

csr3

ทีมงานได้ดำเนินการปลูกต้นยูคาลิปตัสจำนวน 3,000 ต้น บริเวณตามแนวเขตประทานบัตรใหม่ เหมืองหินจังหวัดสระบุรี เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย

csr

ชาวทุ่งคาแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ได้ร่วมกันดำเนินการซ่อมถนนสาธารณะและปรับพื้นผิวถนน ภายในบริเวณชุมชนเกาะยามอน สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า  เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรของชุมชนชาวยามอญและของบริษัทในช่วงฤดูฝน

csr พม่า

บริษัททุ่งคาฮาเบอร์ฯได้มอบเงินสนับสนุนการสำหรับจัดงานวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561

csrสระบุรี

วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 พี่น้องชาวทุ่งคาฮาเบอร์ได้ร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำแบบยั้งยืน บริเวณคลองห้วยบุญ  เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร และสัตว์ป่าที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง

csr2csr1csr

ทีมงานได้เริ่มปลูกต้นกล้ายูคาลิปตัส ตามแนวคันดินของเหมืองหินแปลงประทานบัตรใหม่ โดยต้นยูคาลิปตัสนี้จะสามารถเป็นตัวช่วยในการกรองฝุ่นที่เกิดขึ้นจากการทำเหมืองนั่นเอง

csr4csr3

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ทีมงานลงพื้นที่ หมู่ที่ 3 ตำบลปังหวาน อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร เพื่อสาธิตวิธีการแยกแร่ในกระบวนการผลิต พร้อมทำความเข้าใจถึงความปลอดภัยจากกระบวนการดังกล่าวเพื่อเป็นความรู้ความเข้าใจให้แก่ชุมชนในบริเวณ

csr1

เหมืองหินทุ่งคาฮาเบอร์ จังหวัดสระบุรี บริจาคหินจำนวน  292  ตัน ให้แก่คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่ไฟฟ้าตำบลท่าตูม จังหวัดสระบุรี เพื่อนำไปใช้สำหรับเตรียมพื้นที่ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์  สถานที่ออกกำลังกายและให้นักเรียนในชุมชนหลบแดดฝนขณะรอรถโดยสารไปโรงเรียน

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 ทีมงานเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาเส้นทางเพื่อใช้เป็นเส้นทางวิ่ง มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน  ณ หมู่ 4  ตำบลท่าตูม จังหวัดสระบุรี โดยมีนายกอตบ.สมคิด จันทางกรู มาร่วมเปิดงานดังกล่าว

บริษัทฯ ได้มอบหินคลุกให้แก่ชุมชนบ้านหมู่4 จังหวัดสระบุรี เพื่อใช้สำหรับการลาดถนนของหมู่บ้านเพื่อเป็นการส่งเสริมสวัสดิภาพที่ดีของชุมชน

ทีมงานร่วมกับบริษัท SCG  เข้าร่วมกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำบริเวณเขาพระบาทน้อยเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561

ทำฝาย 26 เม.ย. 61_๑๘๐๔๒๗_0089ทำฝาย 26 เม.ย. 61_๑๘๐๔๒๗_0092

บริษัททุ่งคาฮาเบอร์ฯ ร่วมเป็นผู้สนับสนุนงานกีฬาสีต่อต้านยาเสพติด ของอบต.ท่าตูม ณ โรงเรียนวัดท่าศรีโพธิ์ จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2561

ทีมงานได้ดำเนินการสร้างฟาร์มไก่เสร็จเป็นที่เรียบร้อย ปัจจุบันเลี้ยงไก่ไข่จำนวน 300 ตัว ซึ่งไก่สามารถให้ผลผลิตไข่ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยทีมงานได้นำไข่จากฟาร์มไปแบ่งปันให้แก่สมาชิกชุมชนสระบุรีและพี่น้องชาวทุ่งคา

เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2561 บริษัททุ่งคาฮาเบอร์ฯ ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพงานทอดผ้าป่าสามัคคีประจำปี2561 วัดเขาขุย จังหวัดสระบุรี ซึ่งเป็นวัดในชุมชนใกล้เคียงบริเวณพื้นที่เหมือนหินสระบุรี

โครงการฟาร์มไก่ไข่ บริเวณชุมชนสระบุรี ปัจจุบันกำลังดำเนินสร้างโครงของฟาร์มอยู่ และได้มีการสั่งซื้อไก่พันธ์โร๊ดไอส์แลนด์เรด (Rhode Island Red) แล้ว คาดว่าตัวฟาร์มจะดำเนินการพร้อมใช้งานต้นเดือนเมษายน

CSR ฟาร์มไก่

ผู้บริหารเข้าร่วมพิธีฉลองเจดีย์ใหม่ประจำชุมชนหมู่บ้านยามอญ สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่าซึ่งเป็นชุมชนรอบข้างที่ตั้งเหมืองดีบุกของบริษัทฯ โดยบริษัททุ่งคาฮาเบอร์ฯได้เป็นผู้สนับสนุนหลักในการสร้างเจดีย์ดังกล่าว เพื่อร่วมทำนุบำรุงศาสนาและเป็นร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนวัฒนธรรมชุมชนสืบต่อไป

 

ทีมงานCSRได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือในการดำเนินการตรวจสอบระบบกล้องวงจรปิดภายในวัดเขาขุย จังหวัดสระบุรี เนื่องจากเกิดฟ้าผ่าทำให้ระบบกล้องวงจรปิดของวัดมีความขัดข้อง ทางทีมงานcsrจึงได้เข้าตรวจสอบและช่วยดำเนินการแก้ไขระบบให้กลับมาใช้งานได้ดังเดิม

860467

ดำเนินการสร้างฟาร์มไก่ไข่ในพื้นที่เหมืองหินสระบุรี เพื่อเป็นสวัสดิการแก่พนักงานและเพื่อแจกจ่ายแก่ชาวบ้านในพื้นที่โดยปัจจุบันกำลังดำเนินการจัดการพื้นที่และลงเสาปูนเพื่อเป็นโครงสร้างในการสร้างต่อไป

hghgj

เมื่อวันที่20 มกราคม 2561 บริษัททุ่งคาฮาเบอร์ร่วมเป็นผู้สนับสนุนกิจกรรมแนวกันไฟ “15ปี แห่งความยั่งยืน” ป่าชุมชนเขาพระพุทธบาทน้อย ณ ตำบลท่าตูม จังหวัดสระบุรี โดยมีตัวแทนจากพี่น้องชาวทุ่งคาสระบุรีเป็นผู้มอบเงินสนับสนุนและร่วมกิจกรรมดังกล่าว

823920

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 บริษัททุ่งคาฮาเบอร์ได้ให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาครั้งแรกระหว่างหมู่บ้านภายในเกาะยมง-กซัด  เมืองมะริด ภูมิภาคตนาวศรี สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ซึ่งเป็นหมู่บ้านในพื้นที่บริเวณเหมืองดีบุกพม่าของบริษัทฯ โดยภายในงานมีกิจกรรมกีฬาให้สมาชิกชุมชนได้ร่วมสนุกกันอย่างมากมายถือเป็นกิจกรรมที่ทำให้คนในชุมชนได้ร่วมสนุกและได้กระชับความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเป็นอย่างมาก

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560 คุณสุเทพ บุระมานและทีมงานจากบริษัททุ่งคาฯ เดินทางไปยังเหมืองหินสระบุรีเพื่อจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ให้แก่เด็กเยาวชนและสมาชิกชุมชนในพื้นที่ชุมชนบริเวณใกล้เคียงเหมืองหินทุ่งคาฯ

วันที่29-30 ธันวาคม แจกของและขนมหมู่บ้านเซไอและหมู่บ้านกระบุยสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ให้แก่เด็กๆและสมาชิกชุมชน เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสปีใหม่2561

เมื่อวันที่ 9-10 ธันวาคม 2560 บริษัทฯได้ดำเนินการติดกล้องวงจรปิดบริเวณพื้นที่ชุมชนหมู่ที่ 4 อ.ท่าตูม จ.สระบุรี จำนวน 6 แห่ง เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมสวัสดิภาพของชุมชนตามแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท

s1

ในวันที่ 18 ธันวาคม 2560 ผู้บริหารจากทุ่งคาและทีมงาน ร่วมกับผู้นำชุมชนและผู้นำศาสนา ได้เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กๆและผู้สูงอายุในชาวเกร็นในหมู่บ้านกะปุย ต.จอยขยัน อ.มะริด จ.ทวาย ซึ่งเป็นชุมชนในพื้นที่ เนื่องในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า

Picture9

ทางบริษัททุ่งคาฯสำนักงานพม่าได้แจกขนมให้แก่เด็กๆในหมู่บ้านบริเวณใกล้เคียงเหมือง เพื่อเป็นการแบ่งปันความสุขและรอยยิ้มให้แก่เด็กๆและคนในชุมชน

S__18366767

เมื่อวันที่14 กันยายน 2560 บริษัทฯได้ทำการบริจาคหินคลุกให้แก่โรงเรียนถ้ำเต่าอ.แก่งคอย จ.สระบุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงเหมืองหินทุ่งคาฮาเบอร์ สระบุรี เพื่อเป็นวัสดุในการซ่อมแซมพื้นที่และถนนที่ผุพังในบริเวณโรงเรียน

700886

เนื่องในโอกาสวันออกพรรษา บริษัททุ่งคาฯสำนักงานพม่า ได้ถวายข้าวสารอาหารแห้ง และปัจจัยต่างๆให้แก่วัดในบริเวณใกล้เคียงพื้นที่เหมืองแร่

เมื่อวันที่15กันยายน 2560 ตัวแทนชาวทุ่งคาฯสระบุรี ได้เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าชุมชนจัดโดยกรมส่งเสริมคุณภาพและสิ่งแวดล้อมสระบุรี เพื่อร่วมกันสร้างธรรมชาติกลับคืนสู่ชุมชนหมู่ 4 จ.สระบุรี

700893

ตัวแทนจากบริษัทฯมอบเงินสนับสนุนโครงการคัดเลือกคณะบริหารและการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนตำบลท่าตูมและ ตำบลบ้านธาตุ  เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมให้แก่เยาวชนในพื้นที่บริเวณเหมืองหินสระบุรี

700883

เมื่อวันที่2 กันยายน 2560 พี่น้องชาวทุ่งคาได้ร่วมกันดำเนินการปลูกป่าตามแนวเขตพื้นที่บริเวณเหมืองหินสระบุรีเพื่อคืนความสมบูรณ์ให้แก่ธรรมชาติโดยรอบเหมือง

700879

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ตัวแทนจากบริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ฯ ได้มอบเงินกองทุนสำหรับหมู่บ้าน จำนวน 100,000 บาทให้กับผู้ใหญ่บ้าน และตัวแทนชุมชนในพื้นที่ใกล้เหมืองหินสระบุรี

Image_2f9a2ff

ตัวแทนจากบริษัททุ่งคาฮาเบอร์ฯ ได้มอบอุปกรณ์กีฬาต่างๆให้กับลูกหลานพนักงานในโรงโม่หิน จังหวัดสระบุรี เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กๆหันมาสนใจการเล่นกีฬาและเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

659306

พี่น้องชาวทุ่งคาสระบุรีได้ร่วมกันดำเนินกิจกรรมปลูกต้นไม้รอบบริเวณพื้นที่โรงโม่หิน เพื่อเป็นการป้องกันฝุ่นและเสียงรบกวนจากโรงโม่หิน

659303

ทุ่งคาฮาเบอร์สำนักงานพม่า ได้เป็นประธานในการสร้างเจดีย์ ถวายแก่วัดหมู่บ้านยามอญ ซึ่งเป็นหมู่บ้านในบริเวณใกล้เคียงบริเวณเหมืองดีบุก โดยการสร้างเจดีย์ในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านในชุมชนหมู่บ้านยามอญ และชาวบ้านจากหมู่บ้านใกล้เคียงมาร่วมลงมือทั้งแรงกายแรงใจ

csrพม่า S__13508696

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2560 พี่น้องชาวทุ่งคาในพื้นที่เหมืองพม่า ได้จัดการประชุมร่วมกับผู้นำ6ชุมชนบริเวณใกล้เคียงเหมืองเพื่อร่วมกันหารือในการจัดทำโครงการ”เรารักเหมือง” ซึ่งเป็นโครงการที่จะจัดกิจกรรมต่างๆขึ้นระหว่างเหมืองแร่และชุมชน เพื่อเป็นการช่วยเหลือชุมชนและยังเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างเหมืองและชุมชนอีกด้วย ทั้งนี้โครงการเรารักเหมืองแร่นั้นมีกิจกรรมต่างๆมากมาย เช่น การจัดตั้งกองทุนเรารักเหมืองเพื่อมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กเรียนดีในแต่ละชุมชน, การมอบอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนทั้ง6ชุมชน ฯลฯ

ชาวพี่น้องทุ่งคาสระบุรี ได้จัดร่วมกันเก็บขยะและถางหญ้าตามแนวรอบหมู่บ้านในชุมชนหมู่4 เพื่อเป็นการบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 2560

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ตัวแทนจากชาวทุ่งคาฮาเบอร์สระบุรี ได้มอบเงินสนับสนุนเนื่องในวันกำเนิดสถาบันกำนันและผู้ใหญ่บ้าน เพื่อนำเป็นเป็นทุนสำหรับสาธารณประโยชน์ต่อไป

4-1

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ตัวแทนชาวทุ่งคาได้มอบเมล็ดพันธุ์พืชทางการเกษตรชนิดต่างๆให้แก่ตัวแทนจากชุมชนในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงโรงโม่หิน เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ชาวบ้านผู้มีรายได้น้อยซึ่งเป็นอีกหนึ่งหนทางในการช่วยเหลือเพื่อเสริมสร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้าน

3

เมื่อช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา เหมืองหินสระบุรีได้ทำการบริจาคหินคลุกให้แก่กรมป่าไม้ สระบุรี เพื่อนำไปปรับปรุงซ่อมแซมเส้นทางถนนบริเวณที่ตั้งสำนักงานเขตห้ามล่าสัตว์ป่าแก่งคอย และหน่วยพิทักษ์ป่าหินดาด เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์แก่ชุมชน

ทีมCSR ได้จัดโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ร่วมกับชาวบ้านในบริเวณโรงโม่หินสระบุรี ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2560 เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

602309-1

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 กลุ่มพี่น้องชาวทุ่งคาได้ดำเนินกิจกรรมโครงการปลูกต้นกล้าสักทอง 999 ต้น ณ หมู่4 ตำบลท่าตูม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เพื่อเป็นการร่วมรณรงค์และคืนพื้นที่สีเขียวให้แก่ธรรมชาติในบริเวณใกล้เคียงเหมืองทุ่งคาฯ สระบุรี

ฝ่าย  Project management  ได้เรียนเชิญ   พ.ต.พญ.ณัชพร นพเคราะห์   แพทย์อายุรกรรม   มาสอนการอ่านค่าการตรวจสุขภาพเบื้องต้น รวมไปถึงแนะนำเคล็ดลับการดูแลสุขภาพตนเองให้ห่างไกลจากการโรคต่างๆ

บริษัทได้มีการจัดอบรมเพิ่มเติมเพื่อเป็นการเพิ่มเติมความรู้และพัฒนาศักยภาพให้แก่พนักงาน โดยเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560ได้เชิญฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นผู้บรรยายให้ความรู้ในการใช้งานgoogle docs, google presentและ google drive

01

บริษัทมีการจัดอบรมความรู้ให้แก่พนักงานในส่วนหน้าเหมืองแร่ โดยได้เชิญ บริษัท แอตลาสโต้ (ประเทศไทย) จำกัด เข้ามาอบรมการบำรุงรักษาเครื่องจักรรถเจาะไฮดรอลิค T25ให้กับทีมช่างของบริษัททุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา เพื่อเป็นการให้ความรู้ในการช่วยเพิ่มและสนับสนุนประสิทธิภาพการทำงานเครื่องจักร

เมื่อเดือนมกราคม 2560 ทีม CSR ได้ลงพื้นที่ชุมชนสระบุรีเพื่อจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาส วันเด็กประจำปี 2560 โดยมีกิจกรรรมต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็น การแจกของขวัญ ตุ๊กตาลูกโป่ง ร่วมกันรับประทานไอศรีมรวมไปถึงยังมีการจับฉลากเงินรางวัลอีกด้วย ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดก็สามารถสร้างความสนุกสนานและรอยยิ้มให้แก่เด็กๆและคนในชุมชนได้เป็นอย่างมาก

03

เมื่อวันที่ 19 – 21 ธันวาคม 2559 ทีมงาน CSR ได้ลงพื้นที่เพื่อสวัสดีปีใหม่แจกปฎิทิน, ยาสามัญ ประจำบ้าน, คูปองงานวันเด็ก ให้กับชุมชนรอบโรงโม่หินทุ่งคาฮาเบอร์ จ.สระบุรี ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงถึงรับผิดชอบและความห่วงใยต่อสุขภาพ ความเป็นอยู่ของชุมชน นอกจากนี้ยังได้มีการรับฟังความคิดเห็น จากชาวบ้าน เพื่อนำมาปรุงปรับแก้ไขอีกด้วย ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้รับการตอบรับจากชาวบ้านเป็นอย่างดี ได้เห็นรอยยิ้มและความสุขของชาวบ้านทุกท่านอย่างถ้วนหน้า

04

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 ตัวแทนจากกลุ่มบริษัททุ่งคาฯ ได้จัดกิจกรรมมอบชุดนักเรียนให้แก่โรงเรียนในบริเวณใกล้เคียงเหมืองแร่ของเรา ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า เป็นจำนวนทั้งหมด 9 โรงเรียน ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้สร้างรอยยิ้มและความสุขให้แก่เด็กๆและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างมาก

 

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 9 วันที่ 5 ธันวาคม 2560 พีน้องชาวทุ่งคาสระบุรีได้ร่วมมือกันปรับปรุงและพัฒนาบริเวณเส้นทางเข้าเหมือง เพื่อเป็นประโยชน์แก่สาธารณชนสำหรับผู้ที่ใช้เส้นทางสัญจร ในบริเวณนั้น

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 บริษัทฯได้จัดกิจกรรม CSR ทำความสะอาดวัดเขาขุยรัตนมาลาราม จ.สระบุรี โดยกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากพี่น้องชาวทุ่งคา ลงแรงกายแรงใจกันช่วยทำความสะอาดวัดเป็นอย่างดี ได้รับทั้งบุญ และรอยยิ้มกันอย่างถ้วนหน้า และในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2559 ทางบริษัทฯ ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานกฐินประจำปี ณ วัดเขาขุยรัตนมาลาราม ซึ่งการจัดกฐินในครั้งนี้ได้รับโดยยอดเงินทำบุญจากพี่น้องชาวทุ่งคาทั้งหมด 109,699 บาท โดยทางวัดจะนำเงินจำนวนดังกล่าวไปสมทบทุนในการใช้สร้างกุฏิสงฆ์ต่อไป

วันที่ 9 มกราคม 2559 ทางบจก.ชลสิน ร่วมด้วยบมจ.ทุ่งคาฮาเบอร์ ได้จัดกิจกรรมงานวันเด็กที่หมู่ 4 ตำบลท่าตูม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยมีอาจารย์วิชัย ชีวศาสตร์ กรรมการผู้จัดการของบจก.ชลสิน เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งในงานมีซุ้มกิจกรรมประกอบด้วยกันทั้งหมด 5 ซุ้ม เช่น ซุ้มจรวดน้ำ ซุ้มเรือลากแต้ม และซุ้มอาหาร อีกทั้งยังมีกิจกรรมอีกมากมายบนเวทีที่มาพร้อมของรางวัลสุดเท่

กิจกรรมนี้ถูกจัดขึ้นเพื่อให้เด็กๆมีความกล้าแสดงออกและความสามัคคีมากขึ้นในหมู่เด็กกันเองและระหว่างเด็กกับผู้ปกครอง โดยตลอดทั้งวันบรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความสดใสและความสนุกสนาน ซึ่งเราต้องขอขอบคุณทุกๆส่วนงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะชุมชนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เพราะว่างานนี้ไม่สามารถเกิดขึ้นได้หากไม่มีชุมชนที่น่ารัก

วันที่ 9 มกราคม 2559 ทางบจก.ทุ่งคำ มอบขนมให้เด็กๆในหมู่บ้านรอบเหมือง ซึ่งมีทั้งหมด 6 หมู่บ้าน

  • หมู่ 3 บ.นาหนองบง
  • หมู่ 1 บ.ห้วยผุก
  • หมู่ 13 บ.ภูทับฟ้า
  • หมู่ 2 บ.กกสะทอน
  • หมู่ 12 บ.โนนผาพุงพัฒนา
  • หมู่ 4 บ.แก่งหิน

ทางเรารู้สึกดีใจและเป็นเกียรติที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของความสุขของเด็กๆในชุมชนต่างๆรอบเหมืองบจก.ทุ่งคำ เพราะว่านี้คือหนึ่งในความตั้งใจของเรา “ทำให้คนในชุมชนรอบเหมืองมีชีวิตที่ดี”

วันที่ 8 มกราคม 2559 ทางบจก.ทุ่งคำ ได้เข้าร่วมจัดกิจกรรมงานวันเด็กตามโรงเรียนต่างๆในพื้นที่รอบเหมือง ตำบลเขาหลวง โดยได้มอบขนมและของรางวัลที่เป็นประโยชน์ให้กับน้องๆ ทางเรานั้นมุ่งหวังให้เด็กๆมีความสุขในวันเด็ก และโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดีและรักชุมชนของตนเองเหมือนกับที่เรารัก

เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ทางบจก.ทุ่งคำ ได้มอบน้ำดื่มช่วยงานต่างๆในพื้นที่รอบเหมือง เพิื่อความสุขของพี่น้องที่เรารักและเคารพ

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2559 ทางบจก.ทุ่งคำ เป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนและผู้เข้าร่วมในงานปั่นเพื่อพ่อ “Bike for Dad” ที่บริเวณสี่แยกปากปวน จังหวัดเลย

เมื่อวันที่ 3 ถึง 4 ธันวาคม 2558 ณ สนามโรงเรียนบ้านขอนแก่น-โนนสวรรค์ ได้มีการจัดงานแข่งขันกีฬาสีนักเรียนประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อเสริมสร้างจิตใต้สำนึกน้ำใจนักกีฬา ‘รู้จักแพ้รู้จักชนะ และให้อภัยซึ่งกันและกัน’ อีกทั้งยังเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างนักเรียนกันเองและระหว่างคุณคูรกับนักเรียน โดยบจก.ทุ่งคำ ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้