ความรับผิดชอบต่อสังคม

ด้านสิ่งแวดล้อม

กระบวนการผลิตเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

สำหรับการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมนั้นกลุ่มบริษัททุ่งคาฮาเบอร์ให้ความสำคัญต่อการรักษามาตรฐานกระบวนการผลิตที่สร้างผลกระทบให้น้อยที่สุด ด้วยตระหนักดีว่าการทำเหมืองแร่นั้นอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมโดยรวม แม้สินแร่ที่ผลิตได้จะช่วยเอื้อประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรมของประเทศ ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมก็ตาม

กลุ่มบริษัททุ่งคาฮาเบอร์จึงมุ่งเน้นการจัดการที่เข้มงวดในด้านต่างๆ

  • ด้านคุณภาพอากาศที่ต้องควบคุมประสิทธิภาพในการขุดเจาะ ขนย้าย และการควบคุมฝุ่นที่เกิดขึ้น
  • ด้านคุณภาพน้ำที่มุ่งเน้นการควบคุมปริมาณการใช้น้ำดื่มและนำกลับมาใช้ใหม่ในกระบวนการผลิต โดยไม่มีการะบายน้ำออกสู่สิ่งแวดล้อม
  • ด้านการจัดการของเสียนั้นได้รับการรับรองมาตรฐานจากกระทรวงอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ด้วยการวางแผนจัดเก็บ ควบคุม และป้องกันการรั่วไหลอย่างเป็นระบบ โดยไม่ให้ของเสียหรือกากแร่ตกตะกอนซึมผ่านสู่ชั้นดิน รวมทั้งได้ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐเข้ามาตรวจสอบคุณภาพน้ำ ณ จุดตรวจวัดน้ำบาดาลและบริเวณโดยรอบพื้นที่

ตลอดการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัททุ่งคาฮาเบอร์ได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขและป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด และมีการติดตามตรวจสอบและรายงานผลแก่หน่วยงานกำกับดูแลทราบตามกำหนดระยะเวลาที่กฎหมายบัญญัติไว้

สร้างจิตสำนึกสีเขียวจากองค์กรสู่ชุมชน

นอกจากกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วกลุ่มบริษัททุ่งคาฮาเบอร์ยังมุ่งมั่นดำเนินงานด้านการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง ด้วยการสร้างจิตสำนึกโดยเริ่มต้นจากภายในองค์กรและขยายสู่ชุมชนและสังคมโดยรอบ อีกทั้งให้ความสำคัญต่อการพัฒนาพื้นที่สีเขียวรอบพื้นที่ดำเนินการเพื่อคืนความสมดุลให้แก่ธรรมชาติให้คงอยู่ต่อไป แม้ว่าในอนาคตองค์กรจะไม่ได้ดำเนินการหรือย้ายอออกจากพื้นที่ดังกล่าวไปแล้ว กลุ่มบริษัททุ่งคาฮาเบอร์มีแผนการดำเนินการในหลายด้าน อาทิ การสร้างพื้นที่สีเขียวในสถานประกอบการ การปลูกป่า และการส่งเสริมการบริหารจัดการป่าชุมชนในทุกพื้นที่ที่บริษัทดำเนินงาน เป็นต้น

.

.

ด้านสังคม

สร้างการมีส่วนร่วม สู่การยอมรับ

กลุ่มบริษัททุ่งคาฮาเบอร์ตระหนักดีว่าการได้รับความเชื่อมั่น ไว้วางใจ ยอมรับและการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียโดยเฉพาะชุมชนรอบพื้นที่ดำเนินการเป็นสิ่งที่ช่วยให้ธุรกิจเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ดังนั้น ก่อนเริ่มพัฒนาโครงการของกลุ่มบริษัททุ่งคาฮาเบอร์ได้สร้างการมีส่วนร่วมกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียในกระบวนการศึกษาและประเมินผลกระทบทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และการกำหนดมาตรการในการป้องกันแก้ไขผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น ตลอดจนการจัดทำแผนงานพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียอย่างครบถ้วน

การดำเนินกิจกรรมดังกล่าว ในฐานะที่กลุ่มบริษัททุ่งคาฮาเบอร์ถือเป็น “หนึ่งในสมาชิกของชุมชนหรือสังคมนั้นๆ” จึงมุ่งเสริมสร้างความผูกพันและการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาศัยการประสานความร่วมมือจาก 3 ฝ่าย ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ-เอกชน กลุ่มชุมชน และกลุ่มบริษัททุ่งคาฮาเบอร์เองนั้น โดยให้ความสำคัญต่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมเป็นสำคัญ

1. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ: ส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน เช่น โครงการเลี้ยงไก่ โครงการเลี้ยงปลา เป็นต้น

2. การพัฒนาด้านสังคม: ส่งเสริมด้านการศึกษา ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี สาธารณสุข และกีฬา เช่น โครงการสร้างวัด โครงการสร้างสนามฟุตบอลชุมชน เป็นต้น

ข่าวสารและกิจกรรม

บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด(มหาชน) และบริษัทในเครือ ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดการแพร่ระบาดของเชื้อ Covid-19 ในพื้นที่ชุมชน อำเภอท่าตูม จังหวัดสระบุรี โดยได้จัดทำชุดอุปกรณ์ฆ่าเชื้อและลดการแพร่ระบาด เช่น สเปรย์แอลกอฮอล์ และ หน้ากากอนามัย เพื่อนำไปจำหน่ายให้แก่ชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงอำเภอท่าตูม จำนวน 250 ครัวเรือน ในวันที่ 20 สิงหาคม 2564

บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด(มหาชน) และบริษัทในเครือ ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการต่อสู้กับ Covid-19 แก่บุคลากรด่านหน้า โดยได้มอบสิ่งของอุปโภค บริโภค และเวชภัณฑ์ ที่จำเป็นเพื่อใช้ดำเนินการรักษาผู้ป่วย Covid-19 ให้แก่ โรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ในวันที่ 18 สิงหาคม 2564

บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด(มหาชน) และบริษัทในเครือ ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการต่อสู้กับ Covid-19 โดยการมอบสิ่งของอุปโภค บริโภค และเวชภัณฑ์ที่จำเป็นเพื่อใช้ในการกักตัว ให้แก่ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ เขตสายไหม ในวันที่ 11 สิงหาคม 2564

บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด(มหาชน) และบริษัทในเครือ ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการให้กำลังใจผู้ป่วย Covid-19 โดยการมอบชุดอาหารกลางวัน จำนวน 200 ชุด ให้แก่ผู้ป่วย Covid-19 ณ ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ เขตบางแค (ศูนย์กีฬาเรืองสรร ซอยเพชรเกษม 63)  ในวันที่ 1 สิงหาคม 2564

บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด(มหาชน) และบริษัทในเครือ ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดการแพร่ระบาดของเชื้อ Covid-19 ในพื้นที่ชุมชน อำเภอท่าตูม จังหวัดสระบุรี โดยได้มอบอุปกรณ์และเครื่องใช้ที่จำเป็นระหว่างการกักตัว ณ “ศูนย์พักคอยคนบ้านธาตุ” ในวันที่ 10 สิงหาคม 2564

บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด(มหาชน) และบริษัทในเครือ ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันเชื้อ Covid-19 ให้แก่ด่านหน้า โดยได้มอบชุด PPE จำนวน 60 ชุด และ ชุด CPE จำนวน 400 ชุด ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลนาบอน และ โรงพยาบาลนาซัน ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันที่ 9 สิงหาคม 2564

บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด(มหาชน) และบริษัทในเครือ ได้ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ อำเภอแม่สอด จังหวัดตากโดยฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทฯ ได้จัดทำและมอบถุงยังชีพ จำนวน 100 ชุด ให้แก่ หอการค้าจังหวัดตาก  ในวันที่ 4 สิงหาคม 2564

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ทางบริษัท ทุ่งคาอาเบอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ชลสิน จำกัด ร่วมกับ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCG ได้ร่วมมือกันจัดกิจกรรมโครงการสร้างฝายชะลอน้ำ ครั้งที่ 2 เพื่อชะลอการไหลของน้ำซึ่งเป็นการกักเก็บตะกอนเอาไว้ไม่ให้ไปทับถมลำน้ำตอนล่าง อันเป็นเป็นวิธีการอนุรักษ์ดินและแหล่งน้ำ ในพื้นที่ หมู่ 4 ตำบลท่าตูม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

เหมืองหิน จังหวัดสระบุรี ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมสัมมนา “การมุ่งสู่อุตสาหกรรมสีเขียว” (Green Industry) เพื่อการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืนในภาคอุตสาหกรรม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ โรงแรมพาร์คอิน จังหวัดสระบุรี

ทางบริษัทฯ ได้เชิญคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงรายละเอียดการบริหารจัดการกองทุนฯ ตามมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม เงื่อนไขตามประกาศของ กพร. เมื่อวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้ หมู่ 4 ตำบลท่าตูม  จังหวัดสระบุรี ทั้งนี้คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ มีความเข้าใจในแนวทางเกี่ยวกับการบริการจัดการกองทุนเหมืองแร่ พร้อมทั้งให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎระเบียบเป็นอย่างดียิ่ง

เมื่อที่ 2 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.00 น. เจ้าหน้าที่ประจำเหมืองหิน จ.สระบุรี   ได้ต้อนรับคณะอาจารย์ และนักศึกษามูลนิธิในพระอุปภัมถ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) จำนวน 40 คน เพื่อเข้าศึกษาดูงานหน้าเหมืองหิน โดยมีทางเจ้าหน้าที่ประจำเหมืองหิน ได้ให้ข้อมูลเพื่อเป็นประโยชน์ สำหรับแนวทางในการศึกษา

ทางทีมงาน CSR ได้มีการแก้ไขปรับปรุงกล้องวงจรปิดที่ขัดข้องภายในชุมชนเขตพื้นที่ หมู่ 4 ต.ท่าตูม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ระหว่างวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2562 ปัจจุบันกล้องในพื้นที่ชุมชนกลับมาใช้งานได้ตามปกติ

เพื่อเป็นแนวทางการป้องกันอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟ เมื่อวันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 ทางบริษัทจึงได้จัดการอบรม “ดับเพลิงและอพยพหนีไฟเบื้องต้น” สำหรับพี่น้องชาวทุ่งคาสระบุรีทุกท่าน โดยเป็นการอบรมทั้งภาคความรู้และภาคการปฏิบัติบรรเทาภัยเบื้องต้น

เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพร่างกายที่ดีของพี่น้องชาวทุ่งคา ทางบริษัทจึงได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีของพนักงานเป็นประจำทุกปี  โดยในปี2562นี้บริษัทได้เริ่มจัดให้มีตรวจสุขภาพแก่พนักงานตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ ทั้งสำนักงานกรุงเทพฯและสำนักงานสระบุรี

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2562 ทีมงานได้เข้าร่วมกิจกรรมสร้างฝายบนเขาพระบาทน้อย  โดยฝายดังกล่าวสร้างขึ้นเพื่อใช้สำหรับแก้ปัญหาน้ำแล้งน้ำท่วม เป็นการช่วยส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการน้ำให้สมาชิกชุมชนมีน้ำใช้ในการดำรงชีวิตและประกอบการเกษตรกรรมได้ตลอดทั้งปี

ทีมงานcsr ได้ดำเนินการทดสอบประสิทธิภาพและความแข็งแรงของตัวหนอนทางเดินซึ่งผลิตมาจากหินฝุ่น เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่า จะสามารถนำหินฝุ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อพื้นที่หน้างาน

ทีมงานได้ดำเนินการติดตั้งระบบประปาหมู่บ้านให้กับชุมชนชาวยามอญ ซึ่งเป็นชุมชนบริเวณโดยรอบที่ตั้งเหมืองดีบุกของบริษัทฯในสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกชุมชนสามารถเข้าถึงระบบสาธารณูปโภคซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิต

บริษัทฯร่วมสนับสนุนงานแข่งขันกีฬาประจำปี2562 ชุมชนเกาะยามอน เมื่อวันที่ 2-4 มกราคม 2562 ภายในงานมีการแข่งขันกีฬาพื้นเมืองมากมาย โดยจัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างกิจกรรมร่วมกันและเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีของคนในชุมชน

เนื่องด้วยเทศกาลปีใหม่ บริษัทได้จัดกิจกรรมเยี่ยมเยือนและแจกของขวัญให้แก่สมาชิกชุมชนในหมู่บ้านรอบบริเวณเหมืองดีบุก เกาะยามอญ สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ซึ่งก็ได้สร้างรอยยิ้มและความอิ่มเอมใจให้แก่ทั้งสมาชิกชุมชนและพี่น้องชาวทุ่งคาเป็นอย่างมาก

บริษัทร่วมเป็นผู้สนับสนุนจัดงานวันเด็กประจำปี2562  ของตำบลท่ามะตูม จังหวัดสระบุรี โดยภายในงาน พี่น้องชาวทุ่งคาทั้งจากสำนักงานสระบุรีและสำนักงานกรุงเทพได้ร่วมมือกันแจกขนมและของรางวัลแก่เด็กๆที่มาร่วมงานกันอย่างถ้วนหน้า

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 พี่น้องชาวทุ่งคาทั้งจากกรุงเทพและสระบุรีได้เดินทางไปยังวัดเขาขุย จังหวัดสระบุรี ซึ่งเป็นวัดที่ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้พื้นที่เหมืองหินสระบุรี เพื่อร่วมแรงร่วมใจกันทำความสะอาดพื้นที่ส่วนต่างๆของวัด จากนั้นในวันที่ 17 พฤศจิกายน ได้เข้าร่วมงานทอดกฐินสามัคคีวัดเขาขุยประจำปี2561 ขออนุญาตนำบุญมาฝากทุกท่านกัน ณ ที่นี้ด้วยนะคะ

วันที่ 11 ธันวาคม 2561 บริษัททุ่งคาฮาเบอร์ฯ สำนักงานสระบุรี ได้จัดโครงการตรวจสุขภาพและเฝ้าระวังโรคของประชาชนขึ้น ณ วัดเขาขุย จังหวัดสระบุรี โดยจัดขึ้นเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้สมาชิกชุมชนที่อยู่รอบพื้นที่ดังกล่าวสามารถเข้าถึงการตรวจสุภาพและการปรึกษาแพทย์ได้อย่างถ้วนหน้า

เมื่อวันที่ 7-8ธันวาคม 2561 ทีมงานจากสำนักงานกรุงเทพฯ ได้เดินทางไปยังชุมชนในบริเวณพื้นที่ ต.ปังหวาน อ.พะโต๊ะ จังหวัดชุมพร ซึ่งเป็นพื้นที่ตั้งโครงการพลังงานแสงอาทิตย์และโรงแต่งแร่ของบริษัทฯ เพื่อมอบของขวัญเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ให้แก่ทั้งโรงเรียนผู้สูงอายุและสมาชิกชุมชนหมู่3 ต.ปังหวาน อ.พะโต๊ะ จังหวัดชุมพร ซึ่งสามารถสร้างความสุข รอยยิ้มและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันได้เป็นอย่างมาก

ทีมงาน CSR กำลังดำเนินการสร้างฟาร์มไก่หลังที่ 2 ในบริเวณพื้นที่เหมืองหินทุ่งคาฯ จังหวัดสระบุรี โดยปัจจุบันได้นำไก่แม่พันธุ์ลงฟาร์มเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ทดลองทำอิฐทางเดินจากหินฝุ่นซึ่งเป็นหนึ่งในผลผลิตจากเหมืองหินทุ่งคาฯ จังหวัดสระบุรี เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าผลผลิตและยังเป็นการต่อยอดให้สามารถนำมาใช้กับการต่อเติมหรือสร้างทางเดินภายในเหมืองด้วยอีกด้วย

อิฐ

ดำเนินการซ่อมแซมถนนที่สึกหรอ ผุพังจากน้ำหลากและฝนตกหนักในช่วงฤดูฝน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ชุมชนและผู้คนที่สัญจรผ่านไปมาภายในบริเวณเกาะยามอญ สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า

csr1

จัดบริการรถรับ-ส่งนักเรียนในเกาะยามอญ เนื่องจากช่วงฤดูฝนถนนภายในเกาะมีความสึกหรอค่อนข้างสูง ทำให้เด็กๆเดินทางไปโรงเรียนได้อย่างยากลำบากหรือต้องขาดเรียน  ทางบริษัททุ่งคาฯ จึงได้จัดบริการรถรับ-ส่งนักเรียนเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและเป็นการสนับสนุนให้เด็กๆในเกาะยามอญได้ไปโรงเรียนเป็นปกติตลอดช่วงฤดูฝน

csr2

ดำเนินการก่อสร้างโครงการบ้าน 3 หลัง เพื่อชุมชนเป็นที่เรียบร้อย โดยบริษัทได้ก่อสร้างบ้านให้แก่ชุมชนเพื่อทั้งเป็นทั้งที่อยู่อาศัยและสามารถเปิดเป็นร้านค้า เพื่อเป็นการส่งเสริมการสร้างอาชีพให้แก่ชาวบ้านที่อยู่ในบริเวณใกล้เหมืองแร่

csr3

ทีมงานได้ดำเนินการปลูกต้นยูคาลิปตัสจำนวน 3,000 ต้น บริเวณตามแนวเขตประทานบัตรใหม่ เหมืองหินจังหวัดสระบุรี เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย

csr

ชาวทุ่งคาแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ได้ร่วมกันดำเนินการซ่อมถนนสาธารณะและปรับพื้นผิวถนน ภายในบริเวณชุมชนเกาะยามอน สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า  เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรของชุมชนชาวยามอญและของบริษัทในช่วงฤดูฝน

csr พม่า

บริษัททุ่งคาฮาเบอร์ฯได้มอบเงินสนับสนุนการสำหรับจัดงานวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561

csrสระบุรี

วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 พี่น้องชาวทุ่งคาฮาเบอร์ได้ร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำแบบยั้งยืน บริเวณคลองห้วยบุญ  เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร และสัตว์ป่าที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง

csr2csr1csr

ทีมงานได้เริ่มปลูกต้นกล้ายูคาลิปตัส ตามแนวคันดินของเหมืองหินแปลงประทานบัตรใหม่ โดยต้นยูคาลิปตัสนี้จะสามารถเป็นตัวช่วยในการกรองฝุ่นที่เกิดขึ้นจากการทำเหมืองนั่นเอง

csr4csr3

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ทีมงานลงพื้นที่ หมู่ที่ 3 ตำบลปังหวาน อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร เพื่อสาธิตวิธีการแยกแร่ในกระบวนการผลิต พร้อมทำความเข้าใจถึงความปลอดภัยจากกระบวนการดังกล่าวเพื่อเป็นความรู้ความเข้าใจให้แก่ชุมชนในบริเวณ

csr1

เหมืองหินทุ่งคาฮาเบอร์ จังหวัดสระบุรี บริจาคหินจำนวน  292  ตัน ให้แก่คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่ไฟฟ้าตำบลท่าตูม จังหวัดสระบุรี เพื่อนำไปใช้สำหรับเตรียมพื้นที่ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์  สถานที่ออกกำลังกายและให้นักเรียนในชุมชนหลบแดดฝนขณะรอรถโดยสารไปโรงเรียน

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 ทีมงานเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาเส้นทางเพื่อใช้เป็นเส้นทางวิ่ง มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน  ณ หมู่ 4  ตำบลท่าตูม จังหวัดสระบุรี โดยมีนายกอตบ.สมคิด จันทางกรู มาร่วมเปิดงานดังกล่าว

บริษัทฯ ได้มอบหินคลุกให้แก่ชุมชนบ้านหมู่4 จังหวัดสระบุรี เพื่อใช้สำหรับการลาดถนนของหมู่บ้านเพื่อเป็นการส่งเสริมสวัสดิภาพที่ดีของชุมชน

ทีมงานร่วมกับบริษัท SCG  เข้าร่วมกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำบริเวณเขาพระบาทน้อยเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561

ทำฝาย 26 เม.ย. 61_๑๘๐๔๒๗_0089ทำฝาย 26 เม.ย. 61_๑๘๐๔๒๗_0092

บริษัททุ่งคาฮาเบอร์ฯ ร่วมเป็นผู้สนับสนุนงานกีฬาสีต่อต้านยาเสพติด ของอบต.ท่าตูม ณ โรงเรียนวัดท่าศรีโพธิ์ จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2561

ทีมงานได้ดำเนินการสร้างฟาร์มไก่เสร็จเป็นที่เรียบร้อย ปัจจุบันเลี้ยงไก่ไข่จำนวน 300 ตัว ซึ่งไก่สามารถให้ผลผลิตไข่ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยทีมงานได้นำไข่จากฟาร์มไปแบ่งปันให้แก่สมาชิกชุมชนสระบุรีและพี่น้องชาวทุ่งคา

เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2561 บริษัททุ่งคาฮาเบอร์ฯ ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพงานทอดผ้าป่าสามัคคีประจำปี2561 วัดเขาขุย จังหวัดสระบุรี ซึ่งเป็นวัดในชุมชนใกล้เคียงบริเวณพื้นที่เหมือนหินสระบุรี

โครงการฟาร์มไก่ไข่ บริเวณชุมชนสระบุรี ปัจจุบันกำลังดำเนินสร้างโครงของฟาร์มอยู่ และได้มีการสั่งซื้อไก่พันธ์โร๊ดไอส์แลนด์เรด (Rhode Island Red) แล้ว คาดว่าตัวฟาร์มจะดำเนินการพร้อมใช้งานต้นเดือนเมษายน

CSR ฟาร์มไก่

ผู้บริหารเข้าร่วมพิธีฉลองเจดีย์ใหม่ประจำชุมชนหมู่บ้านยามอญ สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่าซึ่งเป็นชุมชนรอบข้างที่ตั้งเหมืองดีบุกของบริษัทฯ โดยบริษัททุ่งคาฮาเบอร์ฯได้เป็นผู้สนับสนุนหลักในการสร้างเจดีย์ดังกล่าว เพื่อร่วมทำนุบำรุงศาสนาและเป็นร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนวัฒนธรรมชุมชนสืบต่อไป

 

ทีมงานCSRได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือในการดำเนินการตรวจสอบระบบกล้องวงจรปิดภายในวัดเขาขุย จังหวัดสระบุรี เนื่องจากเกิดฟ้าผ่าทำให้ระบบกล้องวงจรปิดของวัดมีความขัดข้อง ทางทีมงานcsrจึงได้เข้าตรวจสอบและช่วยดำเนินการแก้ไขระบบให้กลับมาใช้งานได้ดังเดิม

860467

ดำเนินการสร้างฟาร์มไก่ไข่ในพื้นที่เหมืองหินสระบุรี เพื่อเป็นสวัสดิการแก่พนักงานและเพื่อแจกจ่ายแก่ชาวบ้านในพื้นที่โดยปัจจุบันกำลังดำเนินการจัดการพื้นที่และลงเสาปูนเพื่อเป็นโครงสร้างในการสร้างต่อไป

hghgj

เมื่อวันที่20 มกราคม 2561 บริษัททุ่งคาฮาเบอร์ร่วมเป็นผู้สนับสนุนกิจกรรมแนวกันไฟ “15ปี แห่งความยั่งยืน” ป่าชุมชนเขาพระพุทธบาทน้อย ณ ตำบลท่าตูม จังหวัดสระบุรี โดยมีตัวแทนจากพี่น้องชาวทุ่งคาสระบุรีเป็นผู้มอบเงินสนับสนุนและร่วมกิจกรรมดังกล่าว

823920

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 บริษัททุ่งคาฮาเบอร์ได้ให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาครั้งแรกระหว่างหมู่บ้านภายในเกาะยมง-กซัด  เมืองมะริด ภูมิภาคตนาวศรี สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ซึ่งเป็นหมู่บ้านในพื้นที่บริเวณเหมืองดีบุกพม่าของบริษัทฯ โดยภายในงานมีกิจกรรมกีฬาให้สมาชิกชุมชนได้ร่วมสนุกกันอย่างมากมายถือเป็นกิจกรรมที่ทำให้คนในชุมชนได้ร่วมสนุกและได้กระชับความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเป็นอย่างมาก

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560 คุณสุเทพ บุระมานและทีมงานจากบริษัททุ่งคาฯ เดินทางไปยังเหมืองหินสระบุรีเพื่อจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ให้แก่เด็กเยาวชนและสมาชิกชุมชนในพื้นที่ชุมชนบริเวณใกล้เคียงเหมืองหินทุ่งคาฯ

วันที่29-30 ธันวาคม แจกของและขนมหมู่บ้านเซไอและหมู่บ้านกระบุยสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ให้แก่เด็กๆและสมาชิกชุมชน เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสปีใหม่2561

เมื่อวันที่ 9-10 ธันวาคม 2560 บริษัทฯได้ดำเนินการติดกล้องวงจรปิดบริเวณพื้นที่ชุมชนหมู่ที่ 4 อ.ท่าตูม จ.สระบุรี จำนวน 6 แห่ง เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมสวัสดิภาพของชุมชนตามแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท

s1

ในวันที่ 18 ธันวาคม 2560 ผู้บริหารจากทุ่งคาและทีมงาน ร่วมกับผู้นำชุมชนและผู้นำศาสนา ได้เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กๆและผู้สูงอายุในชาวเกร็นในหมู่บ้านกะปุย ต.จอยขยัน อ.มะริด จ.ทวาย ซึ่งเป็นชุมชนในพื้นที่ เนื่องในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า

Picture9

ทางบริษัททุ่งคาฯสำนักงานพม่าได้แจกขนมให้แก่เด็กๆในหมู่บ้านบริเวณใกล้เคียงเหมือง เพื่อเป็นการแบ่งปันความสุขและรอยยิ้มให้แก่เด็กๆและคนในชุมชน

S__18366767

เมื่อวันที่14 กันยายน 2560 บริษัทฯได้ทำการบริจาคหินคลุกให้แก่โรงเรียนถ้ำเต่าอ.แก่งคอย จ.สระบุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงเหมืองหินทุ่งคาฮาเบอร์ สระบุรี เพื่อเป็นวัสดุในการซ่อมแซมพื้นที่และถนนที่ผุพังในบริเวณโรงเรียน

700886

เนื่องในโอกาสวันออกพรรษา บริษัททุ่งคาฯสำนักงานพม่า ได้ถวายข้าวสารอาหารแห้ง และปัจจัยต่างๆให้แก่วัดในบริเวณใกล้เคียงพื้นที่เหมืองแร่

เมื่อวันที่15กันยายน 2560 ตัวแทนชาวทุ่งคาฯสระบุรี ได้เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าชุมชนจัดโดยกรมส่งเสริมคุณภาพและสิ่งแวดล้อมสระบุรี เพื่อร่วมกันสร้างธรรมชาติกลับคืนสู่ชุมชนหมู่ 4 จ.สระบุรี

700893

ตัวแทนจากบริษัทฯมอบเงินสนับสนุนโครงการคัดเลือกคณะบริหารและการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนตำบลท่าตูมและ ตำบลบ้านธาตุ  เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมให้แก่เยาวชนในพื้นที่บริเวณเหมืองหินสระบุรี

700883

เมื่อวันที่2 กันยายน 2560 พี่น้องชาวทุ่งคาได้ร่วมกันดำเนินการปลูกป่าตามแนวเขตพื้นที่บริเวณเหมืองหินสระบุรีเพื่อคืนความสมบูรณ์ให้แก่ธรรมชาติโดยรอบเหมือง

700879

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ตัวแทนจากบริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ฯ ได้มอบเงินกองทุนสำหรับหมู่บ้าน จำนวน 100,000 บาทให้กับผู้ใหญ่บ้าน และตัวแทนชุมชนในพื้นที่ใกล้เหมืองหินสระบุรี

Image_2f9a2ff

ตัวแทนจากบริษัททุ่งคาฮาเบอร์ฯ ได้มอบอุปกรณ์กีฬาต่างๆให้กับลูกหลานพนักงานในโรงโม่หิน จังหวัดสระบุรี เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กๆหันมาสนใจการเล่นกีฬาและเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

659306

พี่น้องชาวทุ่งคาสระบุรีได้ร่วมกันดำเนินกิจกรรมปลูกต้นไม้รอบบริเวณพื้นที่โรงโม่หิน เพื่อเป็นการป้องกันฝุ่นและเสียงรบกวนจากโรงโม่หิน

659303

ทุ่งคาฮาเบอร์สำนักงานพม่า ได้เป็นประธานในการสร้างเจดีย์ ถวายแก่วัดหมู่บ้านยามอญ ซึ่งเป็นหมู่บ้านในบริเวณใกล้เคียงบริเวณเหมืองดีบุก โดยการสร้างเจดีย์ในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านในชุมชนหมู่บ้านยามอญ และชาวบ้านจากหมู่บ้านใกล้เคียงมาร่วมลงมือทั้งแรงกายแรงใจ

csrพม่า S__13508696

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2560 พี่น้องชาวทุ่งคาในพื้นที่เหมืองพม่า ได้จัดการประชุมร่วมกับผู้นำ6ชุมชนบริเวณใกล้เคียงเหมืองเพื่อร่วมกันหารือในการจัดทำโครงการ”เรารักเหมือง” ซึ่งเป็นโครงการที่จะจัดกิจกรรมต่างๆขึ้นระหว่างเหมืองแร่และชุมชน เพื่อเป็นการช่วยเหลือชุมชนและยังเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างเหมืองและชุมชนอีกด้วย ทั้งนี้โครงการเรารักเหมืองแร่นั้นมีกิจกรรมต่างๆมากมาย เช่น การจัดตั้งกองทุนเรารักเหมืองเพื่อมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กเรียนดีในแต่ละชุมชน, การมอบอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนทั้ง6ชุมชน ฯลฯ

ชาวพี่น้องทุ่งคาสระบุรี ได้จัดร่วมกันเก็บขยะและถางหญ้าตามแนวรอบหมู่บ้านในชุมชนหมู่4 เพื่อเป็นการบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 2560

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ตัวแทนจากชาวทุ่งคาฮาเบอร์สระบุรี ได้มอบเงินสนับสนุนเนื่องในวันกำเนิดสถาบันกำนันและผู้ใหญ่บ้าน เพื่อนำเป็นเป็นทุนสำหรับสาธารณประโยชน์ต่อไป

4-1

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ตัวแทนชาวทุ่งคาได้มอบเมล็ดพันธุ์พืชทางการเกษตรชนิดต่างๆให้แก่ตัวแทนจากชุมชนในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงโรงโม่หิน เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ชาวบ้านผู้มีรายได้น้อยซึ่งเป็นอีกหนึ่งหนทางในการช่วยเหลือเพื่อเสริมสร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้าน

3

เมื่อช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา เหมืองหินสระบุรีได้ทำการบริจาคหินคลุกให้แก่กรมป่าไม้ สระบุรี เพื่อนำไปปรับปรุงซ่อมแซมเส้นทางถนนบริเวณที่ตั้งสำนักงานเขตห้ามล่าสัตว์ป่าแก่งคอย และหน่วยพิทักษ์ป่าหินดาด เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์แก่ชุมชน

ทีมCSR ได้จัดโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ร่วมกับชาวบ้านในบริเวณโรงโม่หินสระบุรี ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2560 เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

602309-1

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 กลุ่มพี่น้องชาวทุ่งคาได้ดำเนินกิจกรรมโครงการปลูกต้นกล้าสักทอง 999 ต้น ณ หมู่4 ตำบลท่าตูม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เพื่อเป็นการร่วมรณรงค์และคืนพื้นที่สีเขียวให้แก่ธรรมชาติในบริเวณใกล้เคียงเหมืองทุ่งคาฯ สระบุรี

ฝ่าย  Project management  ได้เรียนเชิญ   พ.ต.พญ.ณัชพร นพเคราะห์   แพทย์อายุรกรรม   มาสอนการอ่านค่าการตรวจสุขภาพเบื้องต้น รวมไปถึงแนะนำเคล็ดลับการดูแลสุขภาพตนเองให้ห่างไกลจากการโรคต่างๆ

บริษัทได้มีการจัดอบรมเพิ่มเติมเพื่อเป็นการเพิ่มเติมความรู้และพัฒนาศักยภาพให้แก่พนักงาน โดยเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560ได้เชิญฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นผู้บรรยายให้ความรู้ในการใช้งานgoogle docs, google presentและ google drive

01

บริษัทมีการจัดอบรมความรู้ให้แก่พนักงานในส่วนหน้าเหมืองแร่ โดยได้เชิญ บริษัท แอตลาสโต้ (ประเทศไทย) จำกัด เข้ามาอบรมการบำรุงรักษาเครื่องจักรรถเจาะไฮดรอลิค T25ให้กับทีมช่างของบริษัททุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา เพื่อเป็นการให้ความรู้ในการช่วยเพิ่มและสนับสนุนประสิทธิภาพการทำงานเครื่องจักร

เมื่อเดือนมกราคม 2560 ทีม CSR ได้ลงพื้นที่ชุมชนสระบุรีเพื่อจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาส วันเด็กประจำปี 2560 โดยมีกิจกรรรมต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็น การแจกของขวัญ ตุ๊กตาลูกโป่ง ร่วมกันรับประทานไอศรีมรวมไปถึงยังมีการจับฉลากเงินรางวัลอีกด้วย ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดก็สามารถสร้างความสนุกสนานและรอยยิ้มให้แก่เด็กๆและคนในชุมชนได้เป็นอย่างมาก

03

เมื่อวันที่ 19 – 21 ธันวาคม 2559 ทีมงาน CSR ได้ลงพื้นที่เพื่อสวัสดีปีใหม่แจกปฎิทิน, ยาสามัญ ประจำบ้าน, คูปองงานวันเด็ก ให้กับชุมชนรอบโรงโม่หินทุ่งคาฮาเบอร์ จ.สระบุรี ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงถึงรับผิดชอบและความห่วงใยต่อสุขภาพ ความเป็นอยู่ของชุมชน นอกจากนี้ยังได้มีการรับฟังความคิดเห็น จากชาวบ้าน เพื่อนำมาปรุงปรับแก้ไขอีกด้วย ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้รับการตอบรับจากชาวบ้านเป็นอย่างดี ได้เห็นรอยยิ้มและความสุขของชาวบ้านทุกท่านอย่างถ้วนหน้า

04

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 ตัวแทนจากกลุ่มบริษัททุ่งคาฯ ได้จัดกิจกรรมมอบชุดนักเรียนให้แก่โรงเรียนในบริเวณใกล้เคียงเหมืองแร่ของเรา ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า เป็นจำนวนทั้งหมด 9 โรงเรียน ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้สร้างรอยยิ้มและความสุขให้แก่เด็กๆและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างมาก

 

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 9 วันที่ 5 ธันวาคม 2560 พีน้องชาวทุ่งคาสระบุรีได้ร่วมมือกันปรับปรุงและพัฒนาบริเวณเส้นทางเข้าเหมือง เพื่อเป็นประโยชน์แก่สาธารณชนสำหรับผู้ที่ใช้เส้นทางสัญจร ในบริเวณนั้น

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 บริษัทฯได้จัดกิจกรรม CSR ทำความสะอาดวัดเขาขุยรัตนมาลาราม จ.สระบุรี โดยกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากพี่น้องชาวทุ่งคา ลงแรงกายแรงใจกันช่วยทำความสะอาดวัดเป็นอย่างดี ได้รับทั้งบุญ และรอยยิ้มกันอย่างถ้วนหน้า และในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2559 ทางบริษัทฯ ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานกฐินประจำปี ณ วัดเขาขุยรัตนมาลาราม ซึ่งการจัดกฐินในครั้งนี้ได้รับโดยยอดเงินทำบุญจากพี่น้องชาวทุ่งคาทั้งหมด 109,699 บาท โดยทางวัดจะนำเงินจำนวนดังกล่าวไปสมทบทุนในการใช้สร้างกุฏิสงฆ์ต่อไป

วันที่ 9 มกราคม 2559 ทางบจก.ชลสิน ร่วมด้วยบมจ.ทุ่งคาฮาเบอร์ ได้จัดกิจกรรมงานวันเด็กที่หมู่ 4 ตำบลท่าตูม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยมีอาจารย์วิชัย ชีวศาสตร์ กรรมการผู้จัดการของบจก.ชลสิน เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งในงานมีซุ้มกิจกรรมประกอบด้วยกันทั้งหมด 5 ซุ้ม เช่น ซุ้มจรวดน้ำ ซุ้มเรือลากแต้ม และซุ้มอาหาร อีกทั้งยังมีกิจกรรมอีกมากมายบนเวทีที่มาพร้อมของรางวัลสุดเท่

กิจกรรมนี้ถูกจัดขึ้นเพื่อให้เด็กๆมีความกล้าแสดงออกและความสามัคคีมากขึ้นในหมู่เด็กกันเองและระหว่างเด็กกับผู้ปกครอง โดยตลอดทั้งวันบรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความสดใสและความสนุกสนาน ซึ่งเราต้องขอขอบคุณทุกๆส่วนงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะชุมชนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เพราะว่างานนี้ไม่สามารถเกิดขึ้นได้หากไม่มีชุมชนที่น่ารัก

วันที่ 9 มกราคม 2559 ทางบจก.ทุ่งคำ มอบขนมให้เด็กๆในหมู่บ้านรอบเหมือง ซึ่งมีทั้งหมด 6 หมู่บ้าน

  • หมู่ 3 บ.นาหนองบง
  • หมู่ 1 บ.ห้วยผุก
  • หมู่ 13 บ.ภูทับฟ้า
  • หมู่ 2 บ.กกสะทอน
  • หมู่ 12 บ.โนนผาพุงพัฒนา
  • หมู่ 4 บ.แก่งหิน

ทางเรารู้สึกดีใจและเป็นเกียรติที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของความสุขของเด็กๆในชุมชนต่างๆรอบเหมืองบจก.ทุ่งคำ เพราะว่านี้คือหนึ่งในความตั้งใจของเรา “ทำให้คนในชุมชนรอบเหมืองมีชีวิตที่ดี”

วันที่ 8 มกราคม 2559 ทางบจก.ทุ่งคำ ได้เข้าร่วมจัดกิจกรรมงานวันเด็กตามโรงเรียนต่างๆในพื้นที่รอบเหมือง ตำบลเขาหลวง โดยได้มอบขนมและของรางวัลที่เป็นประโยชน์ให้กับน้องๆ ทางเรานั้นมุ่งหวังให้เด็กๆมีความสุขในวันเด็ก และโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดีและรักชุมชนของตนเองเหมือนกับที่เรารัก

เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ทางบจก.ทุ่งคำ ได้มอบน้ำดื่มช่วยงานต่างๆในพื้นที่รอบเหมือง เพิื่อความสุขของพี่น้องที่เรารักและเคารพ

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2559 ทางบจก.ทุ่งคำ เป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนและผู้เข้าร่วมในงานปั่นเพื่อพ่อ “Bike for Dad” ที่บริเวณสี่แยกปากปวน จังหวัดเลย

เมื่อวันที่ 3 ถึง 4 ธันวาคม 2558 ณ สนามโรงเรียนบ้านขอนแก่น-โนนสวรรค์ ได้มีการจัดงานแข่งขันกีฬาสีนักเรียนประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อเสริมสร้างจิตใต้สำนึกน้ำใจนักกีฬา ‘รู้จักแพ้รู้จักชนะ และให้อภัยซึ่งกันและกัน’ อีกทั้งยังเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างนักเรียนกันเองและระหว่างคุณคูรกับนักเรียน โดยบจก.ทุ่งคำ ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้