การกำกับดูแลกิจการ

จริยธรรมธุรกิจ

นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

วัตถุประสงค์   

บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน) ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานแห่งธรรมาภิบาลที่ดีด้วย ความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส รวมทั้งการต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน เพื่อสนับสนุนและเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายใน และภายนอกบริษัทฯ แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย จริยธรรมธุรกิจ รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง

ช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

1.ผู้บังคับบัญชาที่ตนเองไว้วางใจในทุกระดับ

2.ส่งทางไปรษณีย์  :                    ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการอิสระ

                                      บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน)

                                      เลขที่ 245 ถนนนวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

3.ทางอีเมล์                            accommittee@tongkahharbour.com

download นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน