รองประธานกรรมการ

05

นายศุภชัย ใจสมุทร

รองประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ