ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

THL HQ-640

ภูมิพัฒน์ เจียมวิจิตรกุล

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ