ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานคณะกรรมการบริหาร

THL HQ-037

นายวิจิตร เจียมวิจิตรกุล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานคณะกรรมการบริหาร