ประธานบริหาร

THL HQ-037

นายวิจิตร เจียมวิจิตรกุล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานคณะกรรมการบริหาร