กรรมการ 12-7

05

นายศุภชัย ใจสมุทร

รองประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ