ความรับผิดชอบต่อสังคมล่าสุด

csr

โครงการ ยูคาลิปตัสรอบเหมือง

ทีมงานได้ดำเนินการปลูกต้นยูคาลิปตัสจำนวน 3,000 ต้น บริเวณตามแนวเขตประทานบัตรใหม่ เหมืองหินจังหวัดสระบุรี เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย

csr พม่า

ชาวทุ่งคาแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ได้ร่วมกันดำเนินการซ่อมถนนสาธารณะและปรับพื้นผิวถนน

ชาวทุ่งคาแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ได้ร่วมกันดำเนินการซ่อมถนนสาธารณะและปรับพื้นผิวถนน ภายในบริเวณชุมชนเกาะยามอน สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า  เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรของชุมชนชาวยามอญและของบริษัทในช่วงฤดูฝน