บริษัททุ่งคาฮาเบอร์ฯ เป็นผู้สนับสนุนหลักในการสร้างเจดีย์ประจำชุมชนหมู่บ้านยามอญ สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า