หารือเรื่องการจัดตั้งกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพและกองทุนพัฒนาชุมชน หมู่4 จังหวัดสระบุรี