ผู้นำองค์กร

ประธาน
นายวิจิตร เจียมวิจิตรกุล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานคณะกรรมการบริหาร
กรรมการ 12-7
นายศุภชัย ใจสมุทร
รองประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ
กรรมการ 12-6
รศ.ดร.ธารินี พงศ์สุพัฒน์
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการ 12-5
นายนิพนธ์ กีรติพิทยาภรณ์
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ