ผู้นำองค์กร

ประธานบริหาร
นายวิจิตร เจียมวิจิตรกุล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานคณะกรรมการบริหาร
รองประธานกรรมการ
นายศุภชัย ใจสมุทร
รองประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
รศ.ดร.ธารินี พงศ์สุพัฒน์
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
นายนิพนธ์ กีรติพิทยาภรณ์
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ