ผู้นำองค์กร

ประธาน
นายวิจิตร เจียมวิจิตรกุล
กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ9
รศ.ดร.ธารินี พงศ์สุพัฒน์
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ8
นายเอกชัย โชติยานนท์
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ7
นายอำนวย ถาวรวงศ์
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ5
นายศุภชัย ใจสมุทร
กรรมการอิสระ
กรรมการ4
นางสดศรี พงศ์อุทัย
กรรมการอิสระ(ผู้แทนกระทรวงการคลัง)
กรรมการบริหาร
สุเทพ บุระมาน
กรรมการบริหาร