นโยบายและแผนงานธุรกิจ

การดำเนินธุรกิจของบริษัทนั้นมุ่งมั่นที่จะสร้างการเติบโตขององค์กรให้มั่นคงและยั่งยืนด้วยการทุ่มเทความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรและควบคู่ไปกับการคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม อีกทั้งยังรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้อุตสาหกรรมเหมืองแร่ เป็นอุตสาหกรรมต้นน้ำที่สำคัญของประเทศไทย ทำให้ประเทศไทยมีความมั่นคงด้านวัตถุดิบสำหรับภาคอุตสาหกรรม และลดการนำเข้าแร่จากต่างประเทศ บริษัทจึงได้กำหนดแผนกลยุทธ์สร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันก็ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาความยั่งยืนทางเศรษฐกิจขององค์กร โดยการกระจายลงทุนใปในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งแนวทางการดำเนินงานดังกล่าวนั้นไม่เพียงเป็นประโยชน์ต่อองค์กรเท่านั้น แต่ยังเป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมโดยรวมด้วย

 กลยุทธ์สร้างการเติบโต พ.ศ. 2558 – 2563

บริหารสินทรัพย์ที่มีอยู่เดิมให้เต็มประสิทธิภาพ

1. ปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานของสินทรัพย์ปัจจุบันให้เต็มศักยภาพและสร้างมูลค่าสูงสุด

2. การใช้สินทรัพย์ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

มุ่งเน้นพัฒนาและขยายโครงการ

1.  กลุ่มธุรกิจเหมืองแร่

  • มุ่งเน้นการลงทุนโดยถือหุ้นใหญ่ในโครงการที่มีศักยภาพและเป็นที่ต้องการของตลาดภายในและนอกประเทศ

2. กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

  • มุ่งเน้นการลงทุนในโครงการที่มีศักยภาพ และสามารถสร้างผลตอบแทนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หาพันธมิตรเพื่อขยายการลงทุน

กลุ่มธุรกิจปัจจุบัน:

1.  ภายในประเทศ

  • เน้นการร่วมทุนกับพันธมิตรธุรกิจที่มีศักยภาพ เพื่อขยายกำลังการผลิตและตลาดให้มากยิ่งขึ้น

2. ต่างประเทศ

  • โครงการที่มีศักยภาพทั้งธุรกิจเหมืองแร่และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

 

กลุ่มธุรกิจใหม่:

  • โดยแสวงหาโอกาสร่วมทุนกับพันธมิตร เพื่อดำเนินธุรกิจใหม่