ความรับผิดชอบต่อสังคม

ด้านสิ่งแวดล้อม

กระบวนการผลิตเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

สำหรับการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมนั้นกลุ่มบริษัททุ่งคาฮาเบอร์ให้ความสำคัญต่อการรักษามาตรฐานกระบวนการผลิตที่สร้างผลกระทบให้น้อยที่สุด ด้วยตระหนักดีว่าการทำเหมืองแร่นั้นอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมโดยรวม แม้สินแร่ที่ผลิตได้จะช่วยเอื้อประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรมของประเทศ ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมก็ตาม

กลุ่มบริษัททุ่งคาฮาเบอร์จึงมุ่งเน้นการจัดการที่เข้มงวดในด้านต่างๆ

  • ด้านคุณภาพอากาศที่ต้องควบคุมประสิทธิภาพในการขุดเจาะ ขนย้าย และการควบคุมฝุ่นที่เกิดขึ้น
  • ด้านคุณภาพน้ำที่มุ่งเน้นการควบคุมปริมาณการใช้น้ำดื่บและนำกลับมาใช้ใหม่ในกระบวนการผลิต โดยไม่มีการะบายน้ำออกสู่สิ่งแวดล้อม
  • ด้านการจัดการของเสียนั้นได้รับการรับรองมาตรฐานจากกระทรวงอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ด้วยการวางแผนจัดเก็บ ควบคุม และป้องกันการรั่วไหลอย่างเป็นระบบ โดยไม่ให้ของเสียหรือกากแร่ตกตะกอนซึมผ่านสู่ชั้นดิน รวมทั้งได้ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐเข้ามาตรวจสอบคุณภาพน้ำ ณ จุดตรวจวัดน้ำบาดาลและบริเวณโดยรอบพื้นที่

ตลอดการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัททุ่งคาฮาเบอร์ได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขและป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด และมีการติดตามตรวจสอบและรายงานผลแก่หน่วยงานกำกับดูแลทราบตามกำหนดระยะเวลาที่กฎหมายบัญญัติไว้

สร้างจิตสำนึกสีเขียวจากองค์กรสู่ชุมชน

นอกจากกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วกลุ่มบริษัททุ่งคาฮาเบอร์ยังมุ่งมั่นดำเนินงานด้านการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง ด้วยการสร้างจิตสำนึกโดยเริ่มต้นจากภายในองค์กรและขยายสู่ชุมชนและสังคมโดยรอบ อีกทั้งให้ความสำคัญต่อการพัฒนาพื้นที่สีเขียวรอบพื้นที่ดำเนินการเพื่อคืนความสมดุลให้แก่ธรรมชาติให้คงอยู่ต่อไป แม้ว่าในอนาคตองค์กรจะไม่ได้ดำเนินการหรืย้ายอออกจากพื้นที่ดังกล่าวไปแล้ว กลุ่มบริษัททุ่งคาฮาเบอร์มีแผนการดำเนินการในหลายด้าน อาทิ การสร้างพื้นที่สีเขียวในสถานประกอบการ การปลูกป่า และการส่งเสริมการบริหารจัดการป่าชุมชนในทุกพื้นที่ที่บริษัทดำเนินงาน เป็นต้น

ด้านสังคม

สร้างการมีส่วนร่วม สู่การยอมรับ

กลุ่มบริษัททุ่งคาฮาเบอร์ตระหนักดีว่าการได้รับความเชื่อมั่น ไว้วางใจ ยอมรับและการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียโดยเฉพาะชุมชนรอบพื้นที่ดำเนินการเป็นสิ่งที่ช่วยให้ธุรกิจเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ดังนั้น ก่อนเริ่มพัฒนาโครงการของกลุ่มบริษัททุ่งคาฮาเบอร์ได้สร้างการมีส่วนร่วมกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียในกระบวนการศึกษาและประเมินผลกระทบทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และการกำหนดมาตรการในการป้องกันแก้ไขผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น ตลอดจนการจัดทำแผนงานพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียอย่างครบถ้วน

การดำเนินกิจกรรมดังกล่าว ในฐานะที่กลุ่มบริษัททุ่งคาฮาเบอร์ถือเป็น “หนึ่งในสมาชิกของชุมชนหรือสังคมนั้นๆ” จึงมุ่งเสริมสร้างความผูกพันและการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาศัยการประสานความร่วมมือจาก 3 ฝ่าย ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ-เอกชน กลุ่มชุมชน และกลุ่มบริษัททุ่งคาฮาเบอร์เองนั้น โดยให้ความสำคัญต่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมเป็นสำคัญ

1. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ: ส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน เช่น โครงการเลี้ยงไก่ โครงการเลี้ยงปลา เป็นต้น

2. การพัฒนาด้านสังคม: ส่งเสริมด้านการศึกษา ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี สาธารณสุข และกีฬา เช่น โครงการสร้างวัด โครงการสร้างสนามฟุตบอลชุมชน เป็นต้น

ข่าวสารและกิจกรรม

3

บริษัทได้มีการจัดอบรมเพิ่มเติมเพื่อเป็นการเพิ่มเติมความรู้และพัฒนาศักยภาพให้แก่พนักงาน

บริษัทได้มีการจัดอบรมเพิ่มเติมเพื่อเป็นการเพิ่มเติมความรู้และพัฒนาศักยภาพให้แก่พนักงาน โดยเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560ได้เชิญฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นผู้บรรยายให้ความรู้ในการใช้งานgoogle docs, google presentและ google drive

2

บริษัทมีการจัดอบรมความรู้ให้แก่พนักงานในส่วนหน้าเหมืองแร่

บริษัทมีการจัดอบรมความรู้ให้แก่พนักงานในส่วนหน้าเหมืองแร่ โดยได้เชิญ บริษัท แอตลาสโต้ (ประเทศไทย) จำกัด เข้ามาอบรมการบำรุงรักษาเครื่องจักรรถเจาะไฮดรอลิค T25ให้กับทีมช่างของบริษัททุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา เพื่อเป็นการให้ความรู้ในการช่วยเพิ่มและสนับสนุนประสิทธิภาพการทำงานเครื่องจักร

year2560-1

กิจกรรมงานวันเด็ก ประจำปี 2560

เมื่อเดือนมกราคม 2560 ทีม CSR ได้ลงพื้นที่ชุมชนสระบุรีเพื่อจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาส วันเด็กประจำปี 2560 โดยมีกิจกรรรมต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็น การแจกของขวัญ ตุ๊กตาลูกโป่ง ร่วมกันรับประทานไอศรีมรวมไปถึงยังมีการจับฉลากเงินรางวัลอีกด้วย ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดก็สามารถสร้างความสนุกสนานและรอยยิ้มให้แก่เด็กๆและคนในชุมชนได้เป็นอย่างมาก  

year2560

สวัสดีปีใหม่ทุ่งคาฮาเบอร์ จ.สระบุรี 2560

เมื่อวันที่ 19 – 21 ธันวาคม 2559 ทีมงาน CSR ได้ลงพื้นที่เพื่อสวัสดีปีใหม่แจกปฎิทิน, ยาสามัญ ประจำบ้าน, คูปองงานวันเด็ก ให้กับชุมชนรอบโรงโม่หินทุ่งคาฮาเบอร์ จ.สระบุรี ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงถึงรับผิดชอบและความห่วงใยต่อสุขภาพ ความเป็นอยู่ของชุมชน นอกจากนี้ยังได้มีการรับฟังความคิดเห็น จากชาวบ้าน เพื่อนำมาปรุงปรับแก้ไขอีกด้วย ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้รับการตอบรับจากชาวบ้านเป็นอย่างดี...

012

07.12.2559 กิจกรรมมอบชุดนักเรียนให้แก่โรงเรียนในบริเวณใกล้เคียงเหมืองแร่ของเรา ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า

เมื่อวันที่ 19 – 21 ธันวาคม 2559 ทีมงาน CSR ได้ลงพื้นที่เพื่อสวัสดีปีใหม่แจกปฎิทิน, ยาสามัญประจำบ้าน, คูปองงานวันเด็ก ให้กับชุมชนรอบโรงโม่หินทุ่งคาฮาเบอร์ จ.สระบุรี ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงถึงความห่วงใยต่อสุขภาพ ความเป็นอยู่ของชุมชน นอกจากนี้ยังได้มีการรับฟังความคิดเห็น จากชาวบ้าน เพื่อนำมาปรุงปรับแก้ไขอีกด้วย ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้รับการตอบรับจากชาวบ้านเป็นอย่างดี...

รัชกาล9

05.12.2559 ปรับปรุงและพัฒนาบริเวณเส้นทางเข้าเหมือง

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 9 วันที่ 5 ธันวาคม 2560 พีน้องชาวทุ่งคาสระบุรีได้ร่วมมือกันปรับปรุงและพัฒนาบริเวณเส้นทางเข้าเหมือง เพื่อเป็นประโยชน์แก่สาธารณชนสำหรับผู้ที่ใช้เส้นทางสัญจร ในบริเวณนั้น

265068

04.11.2559 กิจกรรม CSR ทำความสะอาดวัดเขาขุยรัตนมาลาราม

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 บริษัทฯได้จัดกิจกรรม CSR ทำความสะอาดวัดเขาขุยรัตนมาลาราม จ.สระบุรี โดยกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากพี่น้องชาวทุ่งคา ลงแรงกายแรงใจกันช่วยทำความสะอาดวัดเป็นอย่างดี ได้รับทั้งบุญ และรอยยิ้มกันอย่างถ้วนหน้า และในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2559 ทางบริษัทฯ ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานกฐินประจำปี ณ...