ข่าวประชาสัมพันธ์

dkgogj

บริษัท ทีเอชแอล เพาเวอร์ เข้าถือหุ้นในบริษัท สวัสดี เอ็นเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง เพื่อดำเนินโครงการโซลาร์ฟาร์มในจังหวัดชุมพร

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัท ทีเอชแอล พาวเวอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของทุ่งคาฮาเบอร์ได้มีมติอนุมัติให้เข้าทำรายการซื้อหุ้นของบริษัท สวัสดี เอ็นเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ60 ซึ่งนั่นทำให้บริษัท ทีเอชแอล พาวเวอร์ฯเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทสวัสดีฯ โดยปัจจุบันบริษัทสวัสดีฯเป็นผู้ดำเนินการโครงการโซลาร์ฟาร์มสหกรณ์การเกษตรพูนสุข จังหวัดชุมพร ขนาด5เมกกะวัตต์

 

S__2818091

ผู้บริหารเข้าร่วมงาน The third international congress on geology, resources ,geohazards of Myanmar and surrounding regions

เมื่อวันที่ 31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้บริหารจากทุ่งคาฮาเบอร์ได้เข้าร่วมงาน The third international congress on geology, resources ,geohazards  of Myanmar and surrounding regions ซึ่งเป็นงานประชุมวิชาการนานาชาติเกี่ยวกับด้านธรณีวิทยา,ทรัพยากร,ธรณีพิบัติภัยแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่าและภูมิภาคโดยรอบซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 โดยภายในงานมีผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญทางด้านที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานอย่างมากมาย ทั้งนี้บริษัททุ่งคาฮาเบอร์ฯได้เป็นผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของงานประชุมในครั้งนี้และได้รับโล่แสดงความขอบคุณจากคณะผู้จัดงานอีกด้วย

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัท ทีเอชแอล พาวเวอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของทุ่งคาฮาเบอร์ได้มีมติอนุมัติให้เข้าทำรายการซื้อหุ้นของบริษัท สวัสดี เอ็นเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ60 ซึ่งนั่นทำให้บริษัท ทีเอชแอล พาวเวอร์ฯเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทสวัสดีฯ โดยปัจจุบันบริษัทสวัสดีฯเป็นผู้ดำเนินการโครงการโซลาร์ฟาร์มสหกรณ์การเกษตรพูนสุข จังหวัดชุมพร ขนาด5เมกกะวัตต์

dkgogj

เมื่อวันที่ 31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้บริหารจากทุ่งคาฮาเบอร์ได้เข้าร่วมงาน The third international congress on geology, resources ,geohazards  of Myanmar and surrounding regions ซึ่งเป็นงานประชุมวิชาการนานาชาติเกี่ยวกับด้านธรณีวิทยา,ทรัพยากร,ธรณีพิบัติภัยแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่าและภูมิภาคโดยรอบซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 โดยภายในงานมีผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญทางด้านที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานอย่างมากมาย ทั้งนี้บริษัททุ่งคาฮาเบอร์ฯได้เป็นผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของงานประชุมในครั้งนี้และได้รับโล่แสดงความขอบคุณจากคณะผู้จัดงานอีกด้วย

S__2818091S__2818086

ผู้บริหารและทีมงานได้เดินทางไปยังเหมืองดีบุก ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่าเพื่อตรวจและทดสอบการเดินเครื่องจักร (Test run) สายการผลิตที่ 2  โดยคาดการณ์ว่าเครื่องจักรจะสามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์

xcbhnfgdfgdfgjmjfds-1-01

ผู้บริหารและทีมงานที่ปรึกษาทางการเงิน (Financial Advisor) จากบริษัท Discover Management เข้าเยี่ยมชมหน้างานและกระบวนการผลิตของธุรกิจเหมือง ทั้งเหมืองดีบุก ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า และเหมือนหิน จังหวัดสระบุรี เพื่อนำข้อมูลมาเป็นส่วนหนึ่งในการประกอบเอกสารรายงานเพื่อยื่น Resume Trade

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 นายอำเภอ ปลัดและตำรวจประจำอำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ได้เข้าตรวจคลังเหมืองเพื่อนำไปประกอบเป็นข้อมูลใช้อนุมัติขอใช้วัตถุระเบิดสำหรับแปลงประทานบัตรใหม่ของเหมือง

njk,h

บริษัททุ่งคาฮาเบอร์ฯ ได้ดำเนินการว่าจ้างFinancial Advisorและ Internal Control Audit เพื่อดำเนินเตรียมการยื่นคำขอพ้นเหตุเพิกถอนและกลับเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

วันที่ 7-9 มกราคม 2561ผู้บริหารและทีมงานได้เดินทางไปยังเหมืองดีบุก สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า เพื่อดูแลการดำเนินงานและติดตามการดำเนินการติดตั้งเครื่องจักรเพิ่มเติม

ในเดือนธันวาคม2560 โรงโม่หินทุ่งคาฯสระบุรีได้ดำเนินการซ่อมแซมเครื่องจักรทั้งในสายการผลิตที่1และ2เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตที่ต่อเนื่องมากขึ้นและผลผลิตที่มากขึ้นอีกด้วย

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 ผู้บริหารได้เดินทางไปยังอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี เพื่อเข้าพบหัวหน้าฝ่ายอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เพื่อรับมอบประทานบัตรที่ 28676/15268 ชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินแอนดีไซต์สำหรับเหมืองหินสระบุรี

S__9977858

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 ผู้บริหารบริษัททุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน) นำโดยคุณ วิจิตร เจียมวิจิตรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้จัดงานแถลงข่าวเกี่ยวกับการขยายธุรกิจไปยังธุรกิจพลังงานทดแทน โดยปัจจุบันมีการเจรจาแล้ว  3 โครงการประกอบด้วย โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 2 โครงการ ได้แก่โครงการโซลาร์ฟาร์มร่วมกับสหกรณ์พูนสุข จ.ชุมพร และโครงการโซลาร์ฟาร์ม ณ สหกรณ์กองทุนสวนบางบ้านตากแดด จ.พังงา  นอกจากนี้ยังมีโรงงานไฟฟ้าพลังงานขยะมูลฝอย คาดการณ์กำลังการผลิตที่ 100 เมกะวัตต์ ภายใน 5 ปี โดยใช้งบประมาณรวม 5 พันล้านบาท

IMG_1814-1

บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินกับ บริษัท ดิสคัฟเวอร์แมเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาทางด้านการเงินชั้นนำของประเทศ เพื่อเตรียมการในการนำหุ้นเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอีกครั้ง

131017-manager

ทีมงานเดินทางไปยังแขวงอัตตาปือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อทำการการเดินสำรวจพื้นที่และข้อมูลแหล่งแร่เหมืองตะกั่วและแร่เงิน ของบริษัท NEYLAND จำกัด

 

ผู้บริหารบริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ฯได้ให้การต้อนรับผู้บริหารจากบริษัท ผาแถมมายนิ่ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้ดำเนินการขอประทานบัตรเหมืองสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยผู้บริหารจากผาแถมมายนิ่งได้เดินทางมาเพื่อเข้าเยี่ยมชมบริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ฯและร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางในการลงทุนร่วมกันในเหมืองที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

S__22659133

ผู้บริหารได้ให้การต้อนรับนักลงทุนชาวรัสเซีย เพื่อหารือและศึกษาข้อมูลเหมืองตะกั่ว-ทองคำ ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
 

S__3842110

ผู้บริหารและทีมงาน เดินทางไปสำรวจเหมือง และเยี่ยมชมโรงแต่งแร่ ในพื้นที่เมืองวังเวียง แขวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  โดยการลงสำรวจพื้นที่ในครั้งนี้ ทีมสำรวจได้ดูพื้นที่จริงเบื้องต้น เพื่อนำข้อมูลไปพิจารณาและประเมินความเป็นไปได้ในการลงทุนต่อไป

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2560 ผู้บริหารเดินทางไปยังสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์เพื่อเยี่ยมเยือนและให้กำลังใจทีมงานในพื้นที่ รวมไปถึงยังเข้าดูการเปิดพื้นที่หน้าดินเพิ่มเติม และการสร้างเรือดูดแร่ดีบุกจากน้ำเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มปริมาณแร่ดีบุกเข้าสู่สายการผลิตอีกด้วย

Media news 07

เมื่อวันศุกร์ ที่ 23 มิถุนายน 2560 บริษัททุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน) ได้มีการจัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ขึ้น  ณ ห้องบอลรูม ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอ็มเมอรัลโดยวาระในการประชุมที่สำคัญได้แก่:

  – การเพิ่มทุน

  – การลดทุน

  – การเปลี่ยนแปลงกรรมการ

โดยภายในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งการประชุมครั้งนี้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี ที่ประชุมมีเสียงส่วนใหญ่เห็นด้วยกับวาระต่างๆที่ท่านประธานในที่ประชุมนำเสนอ

บริษัทฯได้ดำเนินการยื่นขอขยายระยะเวลาดำเนินการให้มีคุณสมบัติพันเหตุเพิกถอน โดยตลาดหลักทรัพย์ได้พิจารณาและอนุมัติให้ดำเนินการขยายระยะเวลา

เมื่อวันที่25-26 พฤษภาคม 2560Mr. U Aye Lwinบอร์ดบริหารจากMIC ได้เดินทางมาร่วมพูดคุยหารือกับผู้บริหารถึงโอกาสการทำธุรกิจในสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า

mic

บริษัททุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน)และบริษัทในเครือร่วมเป็นเจ้าภาพและวางพวงมาลาถวายสักการะ ในพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศล โดยคณะผู้บริหารและพนักงานได้ร่วมในพระพิธี ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา

01

อาจารย์พิษณุุ บุญนวล และฝ่าย Project Management เดินทางไปยังสาธารณรัฐพม่า เพื่อดำเนินการเรื่องการวางแผนผลิตแร่และพัฒนาการผลิตแร่ดีบุกเมื่อวันที่ 18 -20 เมษายน 2560 จากนั้นในวันที่ 4 – 5 พฤษภาคม 2560 ฝ่าย Project management เดินทางไปยังหน้าเหมืองอีกครั้งเพื่อตรวจสอบหน้าเหมืองและตรวจประสิทธิภาพ การทำงานของเครื่องจักร 

 

ทางบริษัทได้จัดการสัมมนาภายในให้แก่พนักงาน โดยภายในงานได้รับเกียรติจากรศ.สุขุม นวลสกุล มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ พี่น้องชาวทุ่งคาถึงการใช้พลังคิดบวกในการใช้ชีวิตและการทำงาน ซึ่งสร้างความเพลิดเพลินและได้ให้ข้อคิดดีๆ ที่สามารถนำไป ประยุกต์ใช้กับชีวิตและการทำงาน ได้จริงเป็นอย่างมาก ส่วนทางด้านผู้บริหารได้มาร่วมนำเสนอสถานการณ์ธุรกิจของกลุ่มบริษัททุ่งคาฯในปัจจุบันให้พี่น้องชาวทุ่งคาได้รับทราบและทำความเข้าใจได้อย่างตรงกัน นอกจากนี้เรายังได้ร่วมกิจกรรมการนำเสนอผล การดำเนินงานของแต่ละแผนกจากกิจกรรม ร่วมระดมความคิดเพื่อพัฒนาองค์กรอีกด้วย

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 ศาลล้มละลายมีคำสั่งยกเลิกการฟื้นฟูกิจการของบริษัททุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

-ซ้อมหนีไฟ
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 พี่น้องชาวทุ่งคาสระบุรีได้เข้าร่วมการอบรมและการซ้อมหนีไฟ เพื่อเป็นความรู้ในการรับมือกับสถานการณ์ หากมีเหตุเกิดขึ้นจริง

13

-กิจกรรมวันสงกรานต์
เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2560 ทางสระบุรีจัดงานรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ และพบผู้นำชุมชนเพื่อเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างโรงโม่และชุมชน เนื่องในเทศกาลสงกรานต์

– กิจกรรมกีฬาสามัคคี ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี2560
พี่น้องชาวทุ่งคาสระบุรี ได้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสามัคคี ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี2560ณ สนามโรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือ

16

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560 ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งให้บริษัทฯ ยืนยันการวางทรัพย์ยอดหนี้อีกครั้ง ซึ่งหลังจากยืนยันแล้วนั้นศาลได้มีการนัดฟังคำสั่งเรื่องความคืบหน้าในการออกจากแผนฟื้นฟูกิจการ ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 นี้ต่อไป

ไทม์ไลน์แผนฟื้นฟู_thai

บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญารับจ้างผลิตแร่ดีบุกให้กับบริษัท NGWE KABAR MYANMAR CO., LTD (คู่สัญญา) ณ วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ซึ่งบริษัทผู้ว่าจ้างมีใบอนุญาตการผลิต (Production License) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยผู้ว่าจ้างสามารถเข้าพื้นที่ได้ทันทีเพื่อทำการติดตั้งเครื่องจักร โดยเหมืองดังกล่าวมีพื้นที่ขนาด 812.14 เอเคอร์ ตั้งอยู่ใน ตำบลมะริด สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า สัมปทานมีกำหนดถึงปี พ.ศ.2566 และอายุสัญญาการว่าจ้างระบุเป็นเงื่อนไขจนกว่าแร่ดีบุกในพื้นที่จะหมด หรือสัมปทานหมดอายุ

โดยในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 บริษัทฯ ได้เริ่มขนย้ายเครื่องจักรเข้าพื้นที่ และมีการปรับปรุงการเดินเครื่องจักรให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่ง ณ ปัจจุบัน ได้มีการผลิตแล้วเรียบร้อย

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 ทีมผู้บริหารได้เดินทางไปยังเหมืองหินชลสิน เพื่อเข้าพื้นที่ไปตรวจสอบดูการติดตั้งเครื่องจักรของสายการผลิตที่ 2 เพิ่มเติม ซึ่ง ณ ปัจจุบัน เครื่องจักรในสายการผลิตที่ 2 ได้ดำเนินการผลิตแล้ว ส่งผลให้กำลังการผลิตรวมของเหมืองชลสินเพิ่มขึ้นจากเดิมถึง 40%

mining saraburi2

เมื่อวันที่ 2 – 3 มีนาคม 2559 ทางบมจ.ทุ่งคาฮาเบอร์ ได้พานักลงทุนทั้งหมด 18 ท่าน เยี่ยมชมเหมืองทองคำที่จังหวัดเลยของ บจก.ทุ่งคำ โดยมีคุณวิจิตร เจียมวิจิตรกุล ประธานบริษัททุ่งคาฮาเบอร์ เป็นคนพาเยี่ยมชมและบรรยายถึงขบวนการผลิตตลอดจนถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยต่อพนักงานและชุมชนใกล้เคียง อีกทั้งนักลงทุนยังมีโอกาสได้พบปะพูดคุยกับชาวบ้านเป็นจำนวนมาก เพื่อยืนยันถึงความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเหมืองฯและชุมชน

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2559 บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน) จัดพาชาวบ้านบริเวณใกล้เคียงพาเข้าชมเหมืองทองคำพิสูจน์ความจริง ชาวบ้านจากชุมชนบริเวณใกล้เคียงเหมืองฯเกือบร้อยคนพากันเข้าชมเหมืองทองของ บริษัท ทุ่งคำ จำกัด ที่อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย เพื่อพิสูจน์ความจริงว่าเหมืองมีมาตรการดูแลสภาพแวดล้อมและพี่น้องบริเวณใกล้เคียงอย่างจริงจังและได้มาตรฐาน อีกทั้งทางเรายังได้เปิดโอกาสให้พี่น้องสอบถามทุกเรื่องที่สงสัยและอยากรู้